ENGLISH BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Het is de nachtmerrie van elke (professionele) atleet.. een blessure! Toch krijgen veel atleten er vroeg of laat in hun carrière mee te maken. Maar hoe ga je daar nu het beste mee om? Crossmaxx atleet Bastiaan vertelt over zijn knieblessure en de reis naar volledig herstel.

 

"Na de Online Qualifier voor de CrossFit Games Masters afgelopen april heb ik even een stap terug moeten doen in mijn trainingen om mijn lichaam en geest rust te geven. Na ruim twee jaar hard te hebben getraind ter voor bereiding op de Open 2017 met als doel te kwalificeren voor de CrossFit Games... Mijn lichaam zat dicht tegen overtraindheid aan en ik liep al ruim een jaar met een vervelende knieblessure. In de volksmond bekend als de jumpers knee en in het latijn wordt het de patellatendinitis genoemd. Een irritatie of ontsteking aan de kniepees.

Het begint onschuldig

Een paar maanden voor de French Throwdown van 2016 begonnen de eerste klachten. In het begin voelde mijn kniepees na de training wat geïrriteerd, maar dat ging al snel weer weg. Daarna bleef de pijn langer, maar na de warming-up trok het weg en kon ik toch pijnvrij trainen. Ik ging ook regelmatig naar de fysio voor een algemene check up, dus ik wist al vrij snel waarmee ik te maken had. Het lastige in dit geval was dat ik een doel had waar ik voor aan het trainen was. Volledige ontzien was dus uit den boze. Mijn fysio adviseerde per week wat ik wel en niet kon doen en mijn coach van CrossFit Invictus paste dit aan in mijn trainingsprogramma. Vooral squats below parallel waren voor mij een boosdoener en dat terwijl ik daar juist hard aan moest werken. Ondanks de goede begeleiding werden de periodes dat ik pijnvrij kon trainen steeds korter.

De behandeling

De pees is in tegenstelling tot de spier niet goed doorbloed. Beweging is daarom belangrijk voor het herstel. Daarnaast zijn er verschillende dingen die je kunt doen om pijn te bestrijden en het herstel te helpen. Het ijzen van de knie zorgt dat de pijn tijdelijk weg gaat. Tijdens de Greek Throwdown in januari 2017 hadden we, Hanno en ik, na iedere workout tijd om terug te gaan naar het hotel. Bij binnenkomst kreeg ik direct een zak ijs van het personeel en ijsde ik mijn knie tussen de workouts door. Mijn knie tapete ik iedere dag in. Dit zorgt voor verlichting, maal al deze oplossingen zijn uiteraard van tijdelijke aard. Om de blessure goed aan te pakken moet je weten waar het probleem vandaan komt. Komt dit zoals in mijn geval door overbelasting dan moet je aanpassingen maken in je trainingsprogramma en je doelen. Denk aan niet squaten below parallel, het aantal springvormen in de week/maand verminderen.

Het excentrisch squaten schijnt goede resultaten op te leveren. Ikzelf heb daar ook geen pijnlijke reactie op. Voor de rest heeft een peesblessure gewoon tijd nodig, zoals elke blessure dat heeft. Je lichaam zal zichzelf herstellen mits je dit uiteraard toelaat.

Doelen

Op dit moment heb ik mijn trainingen weer helemaal opgepakt en train ik met veel plezier vijf keer per week. Orla doet mijn programmering en ik voel dat mijn conditie met sprongen vooruit gaat. Mijn knie is nog niet 100% hersteld maar het gaat de goede kant op. De Open laat ik nog voor wat het is, maar in april wil ik zeker voor de qualifiers van de French Throwdown gaan. Daarnaast wil ik dit jaar een aantal competities dicht bij huis doen zoals The Lowlands Throwdown, The Belgium en Antwerp Throwdown en The Amsterdam Throwdown. Uiteraard afhankelijk van hoe mijn lichaam voelt en hoe mijn thuissituatie is. 

Wie weet ga ik nog een keer een poging doen om de CrossFit Games te halen over 3 jaar wanneer ik 45 jaar ben ;)

Train hard, smart and have a good time!"

Wil jij meer weten over Bastiaan? Volg hem dan op Instagram

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

It is the nightmare of every (professional) athlete .. an injury! Yet many athletes are facing an injury sooner or later in their careers. But how do you deal with that? Crossmaxx athlete Bastiaan talks about his knee injury and the journey to full recovery.

"After the Online Qualifier for the CrossFit Games Masters last April, I had to take a step back in my training sessions to give my body and mind a rest. After more than two years of training in preparation for the Open 2017 with the goal to qualify for the CrossFit Games ... my body was close to overtraining and I was dealing with an annoying knee injury for over a year. Popularly known as the jumpers knee and in Latin it is called patellar endinitis, which is an irritation or inflammation of the knee.

It starts slowly

A few months before the French Throwdown in 2016, the first complaints started. In the beginning my knee felt irritated after training, but that quickly went away again. After that, the pain lasted longer, but after the warm-up it went away and I was still able to train pain-free. I also went to the physio regularly for a general check up, so I knew quite quickly what I was dealing with. The tricky thing in this case was that I had a goal that I was training for. Full rest was therefore not an option. My physio advised each week what I could and could not do and my CrossFit Invictus coach adapted this in my training program. Especially squats below parallel were a no-go for me and that while I had to work hard on that. Despite the good guidance, the periods that I could train pain-free became shorter and shorter.

The treatment

The tendon, unlike the muscle, is not well blood circulated. Movement is therefore important for the recovery. In addition, there are several things you can do to combat pain and help recovery. Icing of the knee causes the pain to go away temporarily. During the Greek Throwdown in January 2017 we, Hanno and I, had time to go back to the hotel after every workout. Upon arrival I immediately got a bag of ice from the staff and I iced my knee between the workouts. I taped my knee every day. This gives some relief, but all these solutions are of course temporary. To tackle the injury properly, you need to know where the problem comes from. If this happens as in my case due to overloading, you have to make adjustments in your training program and your goals. Think of not squatting below in parallel, reducing the number of jumping movements in the week / month etc.

The eccentric squatting seems to give good results. I myself have no painful reaction to that either. Other than that, a tendon injury simply needs time, as every injury does. Your body will restore itself if you of course allow this.

Goals

At the moment I have picked up all my training again and I train with pleasure five times a week. Orla does my programming and I feel that my condition is progressing by leaps and bounds. My knee has not yet recovered 100% but it's going in the right direction. I leave the Open for what it is, but in April I want to do the qualifiers of the French Throwdown. In addition, I want to do a number of competitions close to home this year, such as The Lowlands Throwdown, The Belgium and Antwerp Throwdown and The Amsterdam Throwdown. Obviously depending on how my body feels and how my home situation is.

Who knows, maybe I will try again to get the CrossFit Games in 3 years when I am 45 years old. Train hard, smart and have a good time!"

Do you want to know more about Bastiaan? Then follow him on Instagram!