Let's meet: Crossmaxx athlete Jordy

  • Posted on
  • 0
Let's meet: Crossmaxx athlete Jordy

ENGLISH BELOW

------------------------------------------------------------------------------------------------

De 22-jarige Jordy van den Broek uit Schijndel heeft een achtergrond in voetbal en judo. Per toeval kwam hij in aanraking met CrossFit en na een paar jaar half/half te hebben getraind, gaat hij er nu vol gas voor. Zijn doel voor dit jaar is zichzelf kwalificeren voor de finale van de Lowlands Throwdown. Let's meet Crossmaxx athlete Jordy! 

 

"Mijn naam is Jordy van den Broek , 22 jaar en woon in Schijndel. Voordat ik begon met CrossFit was ik fanatiek bezig met voetbal en judo. Voetbal was voor de gezelligheid en een bezigheid. Ik was niet goed in trucjes doen op het veld of spelers passeren, en hierdoor verloor ik ook vaak een bal als ik 1 op 1 langs een speler moest gaan. Wel was ik een goede team speler!
 

Fanatiek met judo

Met judo was ik heel fanatiek! Zo fanatiek dat ik op achtjarige leeftijd naar een speciale groep mocht om op trainingskamp te gaan. Dit aanbod heb ik afgewezen omdat het te ver weg was en ik geen tijd kwijt wilde zijn om zo lang te reizen. Uiteindelijk ben ik met judo gestopt en ben ik mij alleen op voetbal gaan richten tot ik in 2011 klaar was met het voortgezet onderwijs.

 

Snatch in de Open

Toen ik naar de opleiding sport en bewegingscoördinator niveau 4 ging in Den Bosch ben ik twee leraren tegengekomen die in dat jaar in aanraking gekomen zijn met CrossFit. Zij vertelden dat ik een school wedstrijdje in december mee moest doen, dat was een soort van fitness maar dan intensiever. Deze wedstrijd won ik waardoor zij mij vertelden dat ik de CrossFit Games Open mee moest doen. Nadat ik die had mee gedaan was ik meteen verkocht en wilde het liefste iedere dag Crossfitten. Dit kon nog niet in verband met de blessure die ik opgelopen heb tijdens de Open. Ik had nog nooit gesnatcht en moest een snatch van 60 kilo doen wat mij zonder techniek uiteraard niet lukte. Die blessure spookt nog steeds door mijn hoofd tijdens de Snatch, zelfs nu… zes jaar later nog.

Grootste angst

Mijn grootse angst en lastigste beweging vind ik dus de snatch. Ik heb niet echt een hart voor het liften misschien is dat juist mijn probleem waardoor veel trainingsdagen slecht lopen met de lifts. De clean daarentegen vind ik een hele mooie beweging om te maken.  Dat is denk ik als ik moet kiezen tussen alle lifts mijn favoriet.

Verder houd ik van Double unders of bodyweight oefeningen zoals handstand walk / handstand push ups / of Chest to bars. Doordat ik heb gedrumd in een bandje heb ik een goed ritmegevoel. Hierdoor kan ik nu denk ik makkelijk double unders maken omdat mijn coördinatie hierdoor goed ontwikkeld is. Dus kan je nog geen double unders neem enkele muzieklesjes en je double unders gaan snel vooruit ;)

Teamwedstrijd

Van december 2011 tot en met juni 2015 ben ik laks geweest met trainen. Vaak 1 keer in de week, 1 keer in de 2/3 weken of soms zelfs maar 1 keer per maand. Nadat ik een teamwedstrijd had mee gedaan ging mijn hart uit naar competitie. Ik hield van de spanning en de sfeer rondom het event. Je staat daar te wachten met publiek, wetende dat je bepaalde bewegingen kunt en nog niet zo goed bent in andere bewegingen en dan mag je voor al die mensen een mooi stukje entertainment neer gaan zetten. Zo had ik het ervaren met mijn eerste echte teamwedstrijd. Die dag bevestigde voor mij dat ik meer competities wilde doen en meer wilde gaan trainen om beter en beter te worden!

Programmering

Na de zomervakantie van 2015 heb ik mijn coach Matt leren kennen, wat een geweldige man!  Na 6 weken met zijn programmering te hebben gewerkt ging ik als een speer vooruit! Mijn Fran tijd ging van 7 minuten naar 3 , Grace tijd van 8 minuten naar 5 en het roeien met 3 sec van mijn pr tijd eraf. Dit bewees dat ik in een hele korte tijd heel snel kon groeien.

Mijn eerste individuele wedstrijd was op Malta, The Rock Throwdown. Hierbij was ik 12 de geworden van de 40 man en ik wilde meer en meer competitie doen. Zo heb ik walterscup / njoya league / Tiglon series / en Belgian throwdown mee gedaan. Belgian throwdown was voor mij een ervaring rijker en een extra motivatie om harder te trainen dan dat ik ooit heb gedaan. In 2015 deed ik mee met de competitie van de teens categorie en was daar 6degeworden, net buiten de boot gevallen om het final event mee te doen.  Een jaar keihard trainen en nog een keer me te doen in 2016 ben ik 3 de geworden om door naar de finals te gaan. Ik was hartstikke blij tot ik te horen kreeg dat we meer dan 100 GHD Situps moesten gaan maken…een van mijn zwaktes. Ik liep al een flink stuk achter na de wall balls en toen gebeurde het, de ghd situps waren voor mij een ramp omdat ik weet dat ik snel spierpijn krijg in mijn buik. Hierdoor werd ik laatste in de finals en zakte in het klassement naar een 4 de plaats, net buiten het podium!!

Ziekenhuis

Een paar dagen na het event was de pijn zo erg aanwezig dat ik overwegen had om naar het ziekenhuis te gaan en te testen of ik geen scheuring in mijn buikspieren had of zelfs mogelijk rhabdo. Mijn coach gaf aan veel bessen te eten en nog twee dagen af te wachten hoe ik me voelde. Gelukkig kon ik na enkele dagen na ons gesprek weer normaal een barbell optillen maar alles wat te maken heeft met de hip drive viel weg. Ik moest heel veel fietsen, en wandelen om zo weer mijn trainingen langzaam intensiever te laten maken. Na ongeveer 6 a 7 weken rustige trainingen te hebben gehad moest ik alweer klaar staan voor de LLTD Qualifier, HET event waar ik op gefocus had en gehoopt had de finals te kunnen behalen. Wat een ramp was dit! Mijn buik was nog gevoelig en hoopte op weinig abs work, maar helaas. Na 3 wods te hebben gedaan was ik flink teleurgesteld en baalde als een stekker.
 

Lowlands Throwdown 2017

Dit was het moment dat mijn gameplan is omgezet naar nog maar 1 doel. De LLTD 2017 behalen. En ik maak het nog wat spannender voor mijzelf en ga dit doen in het buitenland, in Curaçao bij CrossFit 5 Triple 9. Als ik de Lowlands  throwdown finals haal door middel van de qualifier te hebben gedaan in een heel andere omgeving,  leef/weersomstandigheden , dan weet ik dat ik klaar voor de finals ben. Is dit niet het geval ga ik keihard trainen om in 2018 op de finals te staan van de LLTD.  


Push yourself because no one else is going to do it for you!  Een mooie tekst die ik nu in mijn hoofd afspeel. Externe begeleiding helpt uiteraard mee bij sneller en beter resultaat, maar uiteindelijk ben jijzelf degene die ervoor moet vechten om het aller beste uit jezelf te halen!"

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The 22 years old Jordy van den Broek from Schijndel has a history in judo and soccer. By chance, he discovered CrossFit and after some so/so training, he is now going full speed! His goal for this year is to qualify for the finals of the Lowlands Throwdown. Let's meet Crossmaxx athlete Jordy!

 

“My name is Jordy van den Broek, I am 22 years old and I live in Schijndel. Before I started with CrossFit I was a soccer and judo fanatic. I played socces to be active, I never had the ambition to be a star player, but I was a good team player!Judo and soccer 

With Judo I was very fanatic! So much that they invited me at the age of 8 to do a special camp. I rejected this offer because it was too far away and I did not want to lose so much time travalling. In the end, I stopped judo and I only focused on playing soccer until I finished school in 2011.

 

Snatch in the open

When I went to Den Bosch for my training and movement coordinator level 4 education, I encountered two teachers who started CrossFit in that year. They told me they organized a school competition, which was a kind of fitness but more intensive. I won this competition and they told me that I had to join the CrossFit Games Open. After I had taken part I was hooked immediately and wanted to Crossfit every day. This could not happen immediately because of the injury that I incurred during the Open. I had never done a snatch before and I had to do a 60 kilo snatch that obviously did not work without proper technique. That injury is still haunting me during the Snatch, even now ... six years later.

 

Biggest fear

So my biggest fear and toughest movement is the snatch. I do not really have a heart for lifting, maybe that's  why a lot of training days I struggle with the lifts. I really like the clean though, so if I have to choose between all lifts, that’s my favorite.

I also like Double unders and bodyweight exercises like handstand walk / handstand push ups / or chest to bars. Because I have played the drums when I was younger I have a good feeling of rhythm . I think this is what makes double unders easier for me, because my coordination is well developed. So if you struggle with double unders, take some music lessons and your double unders will improve fast ;)

 

Team Competition

From December 2011 to June 2015 I haven’t been working out that often. Often 1 time a week, 1 time in 2/3 weeks or sometimes even 1 time a month. After I did my first team competition, my heart went out to competition. I loved the excitement and the atmosphere surrounding the event. You are standing there in front of a lot of people, knowing that you can do certain movements and are not so good at other movements, and then you have to entertain those people. That's how I experienced it during my first real team competition. That day showed me that I wanted to do more competitions and  I wanted to train more to get better and better!

 

Programming

After the summer vacation of 2015, I got to know my coach Matt, what a great man! After 6 weeks of programming, I improved fast! My Fran time went from 7 minutes to 3, Grace time from 8 minutes to 5 and rowing with 3 sec off my pr time. This proved that I could grow very quickly in a very short period of time.

My first individual competition was on Malta, The Rock Throwdown. I became 12th of the 40 men and I wanted to do more and more competitions. So I did walterscup / njoya league / Tiglon series / and Belgian throwdown. Belgian throwdown was quite an experience and an extra motivation for me to work harder than I ever did. In 2015 I participated in the competition of the teens category and I became 6th, just a little short to participate in the final event. I trained really hard the year after and tried again in 2016. I became the third to go to the finals. I was really happy until I was told that we had to make more than 100 GHD Situps ... one of my weaknesses. I was already a lot behind during the wall balls and then it happened, the ghd situps were a disaster for me because I know that I quickly get my pain in my abs. As a result, I finished last in the finals and dropped to a 4th place just outside the podium..

 
Hospital 

A few days after the event, the pain was so bad that I felt like going to the hospital and test if I had no rupture in my abs or something like rhabdo. My coach told me to take a lot of berries and to wait two more days. Fortunately, after a couple of days after our conversation, I could lift a barbell again but I couldn’t do everything with a hip drive movement. I had to cycle and walk a lot to slowly get back into training again.

 
Lowlands Throwdown 

When I started training again, I had about 6 or 7 weeks to get ready for the LLTD Qualifier, the event I was focusing on and I really hoped to be able to get the finals. What a disaster it was! My abs where still sensitive and I hoped for little abs work, but unfortunately I didn’t get what I was hoping for.. After 3 wods I was very disappointed about my performace. Lowlands Throwdown 2017…I immediately set this one as my goal. And I'm making it even more exciting for myself by doing this abroad, in Curacao at CrossFit 5 Triple 9. When I will be able to go to the Lowlands throwdown finals through the qualifier in a completely different environment, life /weather conditions, then I know I'm ready for the finals. If this is not the case, I will work hard to be in the final of the LLTD in 2018.

 

‘Push yourself because no one else is going to do it for you!’ A beautiful quote that I keep repeating to myself. Of course great coaching helps with becoming faster and stronger, but ultimately you are the one who must fight to get the best out of yourself!"

 

Comments

Be the first to comment...

Leave a comment
* Your email address will not be published
* Required fields