ENGLISH BELOW

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We zien haar vaak ondersteboven in de meest ingewikkelde posities voorbijkomen op social media, maar deze dame is naast heel flexibel, ook heel sterk! CrossFit bracht haar de uitdaging waar ze naar op zoek was en ze combineert haar trainingen met een fulltime baan als marketeer. Let's meet: Crossmaxx athlete Isabelle Boone."Graag stel ik mij voor, ik ben Isabelle Boone. Vanaf vandaag Crossmaxx atleet!

Ik ben 29 jaar, fulltime marketeer bij een heel cool software bedrijf, Rotterdammert, familie- en vriendenmens en in de overige tijd gooi ik het liefst met een barbell bij Crossfit Nultien.


Wie ben ik?
Ik heb een passie voor sport, kernwoorden die mij het beste omschrijven:

- Hardwerkend
- Ambitieus
- Avontuurlijk
- Sociaal

Het leven wordt ons al zo makkelijk gemaakt, we hebben een auto, boodschappen kunnen worden thuis bezorgd, overal bestaat een app voor. Daarom zoek ik graag de uitdaging op sportgebied.


Voor het goede doel
In april liep ik met een beste maatje Sandra een marathon, waarom? Een marathon lopen geeft betekenis. Je kunt iets wat eigenlijk niet kan, een mijlpaal. Maar het begon allemaal voor het goede doel, de Daniel den Hoed stichting. En daar komt bij, als iemand zegt dat ik iets niet kan…


Hoe begon de CrossFit verslaving?
Mijn CrossFit passie begon tijdens mijn kickboks tijd. Ik heb paar keer in de ring gestaan en wilde beter worden. Explosiever, sneller, sterker. In 2013 ben ik toen met CrossFit begonnen. Vanaf het begin deed ik elk jaar een paar wedstrijdjes mee en besefte om mee te kunnen blijven draaien in het wedstrijd circuit er vooral veel getraind moest blijven worden. Kickboksen werd minder en de CrossFit trainingen alleen maar intenser, voor mijn werk, en na werk sessie twee, en I love it!

Ik probeer mensen te inspireren met mijn energie en te laten zien dat hardwerken loont maar vooral dat plezier hebben voorop moet staan.


Gecombineerde wods
Mijn sterke kanten zijn de gecombineerde conditie wods, dus nee, geen 42 Kcal roeien en 42 burpees. Maar 7 minuutjes wat toe to bars, box jumps, power cleans, handstandpushups, kom maar op! Mijn gebrek aan kracht blijft mijn zwakke kant, maar ik geef niet op... Squats squats squats…


70 kg Snatch
Mijn CrossFit doelen voor komend jaar; gezond blijven, 70 kg snatch, French Throwdown, Walterscup winnen… Meer dan dat durf ik niet te dromen!

Meer weten over Isabelle? Volg haar dan op Instagram


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We often see her upside down in the most complicated positions on social media, but this lady is besides very flexible, also very strong! CrossFit brought her the challenge she was looking for and she combines her training with a full time job as a marketeer. Let's meet: Crossmaxx athlete Isabelle Boone.

"I would like to introduce myself, I'm Isabelle Boone and starting from today a Crossmaxx athlete!
 
I am 29 years old, full time marketeer at a very cool software company, 'Rotterdammert', family and friends person, and the rest of my time I prefer to throw a barbell around at Crossfit Nultien.
 
Who am I?
I have a passion for sport and the key words that describe me best are:
 
- Hardworking
- Ambitious
- Adventurous
- Social
 
Life is so easy these days: we have a car, groceries can be delivered at home, an app exists for everything. That's why I'm looking for a challenge in sports.

 
For charity
In April, I ran a marathon with my best friend Sandra. Why? Running a marathon gives meaning. You can do something that you didn't think was possible, a milestone. But it all began for charity, the Daniel den Hoed foundation. And besides that... when someone says I can not do something.... 

 
How did the CrossFit addiction start?
My CrossFit passion started during my kickbox time. I was in the ring several times and wanted to get better. More explosive, faster, stronger... In 2013 I started with CrossFit. In the beginning, I did a few matches every year and realized that if I wanted to continue doing competitions, I had to keep training a lot! Kickboxing became less important and the CrossFit training only got intenser. I go before my work, and after work I do session two, and I love it!
 
I'm trying to inspire people with my energy and show that hard work pays off but above all, having fun has to be a priority!

 
Combined wods
My strong sides are the combined condition wods, so no, not 42 kcal rowing and 42 burpees. But 7 minutes of barbell work, box jumps, power cleans, handstand pushups, bring it on! My lack of strength remains my weak side, but I don't give up ... Squats squats squats ...

 
70 kg Snatch
My CrossFit goals for next year; staying healthy, 70 kg snatch, French Throwdown, win the Walterscup ... I don't dare to dream more than that!"


Would you like to know more about Isabelle? Follow her on Instagram!