"Toen ik in 2014 met CrossFit begon zou ik het niet kunnen geloven als iemand mij vertelde dat ik 4 jaar later aan de CrossFit Games in de USA zou deelnemen." Crossmaxx atleet Marcha is zichzelf momenteel aan het voorbereiden voor het grootste CrossFit event van haar leven.. de CrossFit Games. In deze blog lees je alles over haar weg naar de top!

 

Het betekent dan ook erg veel voor mij dat ik daarheen mag om mezelf met de top van de wereld te mogen vergelijken tijdens deze ultieme wedstrijd. 

Nieuwsgierig

Mijn voorbereiding begon eigenlijk onbewust al door mee te doen met diverse throwdowns in Nederland en in andere landen in Europa. 

Ik durfde mezelf niet met het niveau van de Amerikanen te vergelijken, totdat ik nieuwsgierig werd en een online throwdown van Invictus meedeed en zag dat ik niet slecht had gescoord. Daarna deed ik mee aan de Wodapalooza kwalificaties en miste een finaleplek doordat ik 3 punten te laat was geeindigd. Vanaf toen begon mijn voorbereiding voor de Games wel bewust. 

Nu kreeg ik wel de drive om te strijden voor een goeie plek in de Open 2018, omdat ik in 2018 in de nieuwe leeftijdsklasse 50-54 jaar uit zou mogen komen. 

Top van Nederland 

Ik scherpte mijn trainingen aan en veranderde het waar het nodig was om zo goed voorbereid de Open van 2018 in te gaan door diverse throwdowns in de 45-49 jaar divisie succesvol af te sluiten met een podiumplek en ik deed nog éénmaal met de Tiglon elite wedstrijd mee om te kijken of ik nog redelijk mee kon komen met de top van Nederland. Daarna begon ik me te focussen op de CF Open 2018. Zowel in de Open als in de Online Qualifiers heb ik mezelf verrast door op nummer 1 overall te eindigen. 

Voor mijn trainingen in de periode van nu tot aan de Games zal ik een gepersonaliseerd trainingsplan ontvangen van een trainer die zelf aan de Games heeft meegedaan en trainingsplannen voor meerdere Games atleten heeft geschreven, ook voor masters. 

Met niets te vergelijken

Aangezien er van alles te verwachten is tijdens de Games en dus haast niets te vergelijken zal zijn met de throwdowns die ik gewonnen heb, zal blijken hoe ik hier lichamelijk en mentaal hierop kan anticiperen en kan dragen wanneer ik daar daadwerkelijk sta. 

Gelukkig ben ik niet de enige deelneemster die te maken zal krijgen met de onbekende elementen en dus ook constant gevarieerde, functionele bewegingen, uit moet voeren op een hoge intensiteit met diverse materialen en onder hoge druk en ook nog eens gedurende meerdere dagen achtereen.

Podiumplek!

Daarom zeg ik eerlijk: als je mij vraagt wat mijn verwachtingen voor de Games zijn, zal ik er niet omheen draaien: een podiumplek is wat mijn doel is. Of ik zal halen? God weet het en wij gaan het zien in augustus! 

Ik zou het fijn vinden als je me willen supporten door het aanschaffen van mijn @grannyfromtheblock games-sponsor-shirt. Hierover volgt spoedig nieuws op social media ;)

Dank je wel en tot ziens!" -  Marcha van Glaanen Weijgel

---------------------------------------------------------------------

 

"When I started CrossFit in 2014 I would not believe it if someone told me that 4 years later I would participate in the CrossFit Games in the USA." Crossmaxx athlete Marcha is currently preparing herself for the biggest CrossFit event of her life .. the CrossFit Games. In this blog you can read everything about her way to the top!

 

"It means a lot to me that I can go there to compare myself with the top of the world during this ultimate game.

Curious

My preparation actually started unconsciously already by participating in various throwdowns in the Netherlands and in other countries in Europe. I did not dare compare myself to the level of the Americans, until I became curious and participated in an online throwdown from Invictus and saw that I had not scored badly.

After that I participated in the Wodapalooza qualifications and missed a final spot because I finished 3 points late. From that time on my preparation for the Games did start consciously.

Now I got the drive to fight for a good place in the Open 2018, because in 2018 I would be allowed to join the age group 50-54 years.

Best of the Netherlands

I refined my training and changed where it was necessary to be prepared to enter the 2018 Open.  I successfully completed several throwdowns in the 45-49 year division with a podium spot and I competed at the Tiglon with the elite to see if I could still keep up with the top of the Netherlands. After that I started to focus on the CF Open 2018.

Both in the Open and in the Online Qualifiers I surprised myself by finishing at number 1 overall. From now on until the Open, I will receive a personalized training plan from a trainer who has participated in the Games and has written training plans for multiple Games athletes, also for masters.

Nothing to compare

Since there is a lot to be expected during the Games and therefore almost nothing will be compared to the throwdowns that I have won, we will see how I will deal with this physical and mental challenge when I actually am there.

Fortunately, I am not the only participant who will have to deal with the unknown elements and also constantly varied, functional movements that must be performed at a high intensity with various equipment and under high pressure... for several days in a row.

In it to win it

I say honestly: if you ask me what my expectations for the Games are, I will not deny it: my goal is to end on the podium. Will I make it? God knows and we are going to see it in August!

I would appreciate it if you wanted to support me by purchasing my @grannyfromtheblock games-sponsor shirt. More about that will follow soon on social media ;)

Thank you! " - Marcha van Glaanen Weijgel