ENGLISH BELOW
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hoe gaat het er nu precies aan toe tijdens een Throwdown? Waar moet je rekening mee houden en hoe ziet zo’n dag, of meerdere dagen, eruit? Crossmaxx atleet Bastiaan Rejen neemt ons even een mee terug in de tijd en vertelt over zijn ervaringen tijdens The Greek Throwdown.   

“Ter voorbereiding op de Open wilde ik graag in januari deelnemen aan een Throwdown  waar de competitie sterk is en om te zien hoe ik er voor sta zo vlak voor de Open. Zodoende kwam ik uit op The Greek Throwdown, een driedaags evenement met 11 workouts.

In mijn categorie waren dertig atleten door naar de finale en de top vijf was sterk bezet met onder andere Rob Walker uit England (hij eindigde vorig jaar 48e wereldwijd in de Open), Thomas Ponce (kende ik nog van de French Throwdown) en twee nieuwkomers in deze leeftijdsklasse uit Griekenland en Denemarken.
 

Eiwitpoeder, creatine en vitargo
Op donderdag 19 januari vertrokken Hanno en ik naar Athene. Hanno had zich geplaatst voor de categorie 35-39 jaar. Normaal gesproken neem ik altijd een grote koelbox met eten mee naar een evenement, maar nu moet ik genoegen nemen met eiwitpoeder, creatine en vitargo. In mijn handbagage heb ik al mijn kleding gestopt die ik nodig heb voor de competitie, mocht mijn koffer kwijtraken dan kan ik in ieder geval deelnemen. Na een lange reis met het vliegtuig en openbaar vervoer zijn we nog net op tijd om ons te registreren en de briefing van de workouts bij te wonen. De briefing is voornamelijk in het Grieks en ze gaan er supersnel doorheen.
 

Onbewuste spanning
De komende nachten slaap ik erg onrustig. Hoewel ik mij goed voel kan het toch onbewust door de spanning komen. De volgende ochtend besluiten we om een auto te huren zodat we ons wat makkelijker kunnen verplaatsen. We starten pas rond 13:30 uur dus hebben we ook nog tijd om even wat boodschappen te doen.
 

Wanneer we aankomen in de hal gaan andere heats al tekeer. Elke heat bestaat uit 20 atleten. Het is koud in de hal en we gaan op zoek naar de warming-up area. Een grote koude ruimte waar niet echt veel materiaal ligt. Ik voel de wedstrijdspanning in mijn lijf wanneer ik iedereen driftig bezig zie. Thomas Ponce komt naar me toe en we praten een beetje, zo klets ik wat met andere atleten en voel ik mezelf rustig worden.
 

Opwarmen en visualiseren
Ongeveer drie kwartier voor aanvang van mijn heat begin ik met een algemene warming-up. Dat duurt ongeveer een kwartier en daarna nog een specifieke warming-up voor zover dat mogelijk is met de beschikbare materialen. Daarna trek ik wat warms aan en visualiseer ik de workout in mijn hoofd. Voordat we opgaan wachten we allemaal op onze stoelen in de athlete area. Sommigen kletsen wat, anderen kijken gespannen voor zich uit. Ik doe beiden denk ik.


Dan is het tijd om op te gaan. De judge vraagt me mijn naam op het scoreformulier te schrijven en begint nog vluchtig alle movement standards te vertellen. Ik luister al niet meer en probeer me te focussen op wat ik moet doen. Snel ren ik nog naar het rek om de stang te voelen, leg mijn medicine bal goed en mijn springtouw klaar.
 

GO
3,2,1, GO en ik sprint naar de medicine bal voor 50 wall balls en max double unders in 3 minuten. Ik trip 1 keer met mijn double unders. Mijn score is 130 double unders + 50 wall balls.

We hebben 2 minuten rust en gaan direct door naar WOD 2, for time:

10-9-8 deadlifts-cleans-s2o

10-9-8 t2b-c2b pull ups-bmu

Daarna hetzelfde met de reps 8-7-6 en 6-5-4 in een timecap van 8 min. Ik ben als eerste klaar met de 8 bar muscle ups en neem wat rust voordat ik met de 8 deadlifts start. Ik houd het veld van deelnemers goed in de gaten en zorg dat ik eerste blijf. Een goed begin van het weekend, wod 1 eindig ik als tweede overall en wod 2 als eerste.
 

Hoge hartslag en ongemakkelijk
We hebben nu een paar uur rust en gaan terug naar het hotel. Aan een medewerker van het hotel vraag ik om een grote zak ijs zodat ik mijn knie kan koelen, daarna stretch en rol ik mijn spieren.

In wod 3 ligt het tempo gelijk hoog. We starten met 15 clusters van 50kg en daarna 21 bar facing burpees. Mijn hartslag is hoog, ik voel me ongemakkelijk maar iedereen gaat door dus ik ook. In de laatste ronde kan ik zelfs nog iets versnellen en eindig in deze workout 4e en sluit de dag af in 1e plaats.
 

Dag 2 en 3
Dag 2 is qua indeling hetzelfde als gisteren, alleen nu één workout in de ochtend en twee eind van de middag. Aan het einde van de dag sta ik 2e, slechts 1 punt achter de Griek die de laatste 2 wods won.


Dag 3, alles kan nog gebeuren. We starten met twee workouts. Twee 3 min workouts bestaande uit max single arm dumbbell thrusters 20kg, 1 minuut rust en dan 10 meter overhead single arm walking lunges + 10 s2o alles met rechterarm. Daarna alles met de linkerarm en 2 rondes. In beide workouts eindig ik als 2e. De nummer 5 van het klassement wint beide workouts waardoor ik als nummer 1 de finale in ga en 5 punten voorsprong heb op de Spanjaard Tomás Ponce.

 

Finale
De top vijf gaat door naar de finale die bestaat uit drie 8 minuten workouts met elke keer 2 minuten rust. De spanning is van iedereen zijn gezichten af te lezen.

Wod 1 is een amrap van 10 pull ups, 20 push ups en 30 squats met een vest van 10kg. Iedereen begint supersnel en na ronde 1 sta ik vierde. Vanaf ronde vier begin ik het gat te dichten en eindig deze wod in 2e plaats. In wod 2 en 3 houd ik goed in de gaten wat de rest doet en zet ik aan wanneer ik dat moet doen en pak ik rust wanneer het kan en wordt 2e in beide workouts. Met een groot puntenverschil win ik The Greek Throwdown!
 

Een geweldig weekend komt tot een einde wanneer Hanno en ik ’s avonds genieten van een heerlijk vleesgerecht en toasten op een succesvol weekend!”

Wil je meer weten over Bastiaan? Volg hem dan op Instagram.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

What exactly is going on behind the scenes during a Throwdown? What should you take into account and how does this day, or these several days, look like? Crossmaxx athlete Bastiaan Rejen takes us back in time and tells about his experiences during The Greek Throwdown.

 

“In preparation for the Open, I wanted to participate in a throwdown in January where the competition is strong and to see where I am at, so close to the Open. That's why I joined The Greek Throwdown, a three-day event with 11 workouts.

In my category, 30 athletes were through to the finale and the top 5 was heavily occupied with Rob Walker from England (he finished last 48th in the Open), Thomas Ponce (I still knew of the French throwdown) and two newcomers In this age class from Greece and Denmark.


Protein powder, creatine and vitargo
On Thursday, January 19th, Hanno and I left for Athens. Hanno had placed himself for the 35-39 year category. Normally, I always take a big cool box of food to an event, but now I just have to enjoy my protein powder, creatine and vitargo. I put all my clothes I need for the competition in my handbag, so if I would lose my suitcase, I can at least participate.

After a long journey by plane and public transport, we are just in time to register and attend the briefing of the workouts. The briefing is mainly in Greek and they go through it very fast.

 

Unconscious stress
The next nights I sleep very restlessly. Although I feel good, it can be some unconscious stress. The next morning we decide to rent a car so we can move around more easily. We start at 13:30 so we also have time to do some groceries.

When we arrive in the hall, other heats are on fire. Each heat consists of 20 athletes. It's cold in the hall and we're looking for the warm-up area. A large cold room where there is not really much material. I feel the tension in my body when I see everyone moving around. Thomas Ponce comes to me and we talk a bit. I chat with other athletes as well and I feel calm.

 

Warm up and visualize
About three minutes before the start of my heat I start with a general warming up. This will take about 15 minutes followed by a specific warming up as far as possible with the available materials. Then I warm up and visualize the workout in my head. Before we get up we all wait in the athlete area. Some are chatting while others just look straight ahead, filled with tension. I do both of them I think.

Then it's time to shine. The judge asks me to write my name on the score form and he quickly repeated all movement standards. I do not listen anymore and try to focus on what I need to do. I quickly feel the rig, put my medicine ball in the right position and get my jump rope ready.

 

Go!
3,2,1, GO and I sprint to the medicine ball for 50 wall balls and max double unders in 3 minutes. I trip 1 times with my double unders. My score is 130 double unders + 50 wall balls.

We have 2 minutes rest and go straight to WOD 2, for time:

10-9-8 deadlifts-cleans-s2o

10-9-8 t2b-c2b pull ups-bmu

Then the same with the 8-7-6 and 6-5-4 reps in an 8-minute timer. I'm the first to finish the 8 bar muscle ups and I take some rest before starting the 8 deadlifts. I keep an eye on the field of participants and make sure I stay in first place. A good start of the weekend, wod 1, I finish as second overall and wod 2 first.

We have a few hours rest and go back to the hotel. I ask a hotel employee for a big bag of ice so that I can cool my knee, then stretch and roll my muscles. In wod 3, the pace is equally high. We start with 15 clusters of 50kg and then 21 bar facing burpees. My heart rate is high, I feel uncomfortable but everyone goes on so I do too. In the last round I can even accelerate and finish in this workout 4th and finish the day in 1st place.

 

Day 2 and 3
Day 2 is the same as yesterday, only one workout in the morning and two in the afternoon. At the end of the day I am in 2nd position, only 1 point behind the Greek who won the last 2 wods.

Day 3, anything else can happen. We start with two workouts. Two 3 min workouts consisting of max single arm dumbells thrusters 20kg, 1 minute rest and then 10m overhead single arm walking lunges + 10 s2o everything with right arm. Then everything with the left arm and 2 rounds. In both workouts, I finish as 2nd. The number 5 of the classification wins both workouts, which positions me in first place, 5 points ahead of Spaniard Tomás Ponce.

 

Finale
The top five goes to the finale which consists of three 8-minute workouts with 2 minutes of rest each time. You can read the tension on everyone's faces.

Wod 1 is an amrap of 10 pull ups, 20 push ups and 30 squats with a 10kg vest. Everyone starts super fast and after round 1, I am in fourth place. From round four I start to close the gap and finish this wod in 2nd place. In wod 2 and 3 I keep an eye on what the rest does and put in extra work when I have to and rest where I can. I get second in this workout as well. With a big difference in points I win the Greek Throwdown!

A great weekend has come to an end when Hanno and I enjoy a delicious meat dish and toast on a successful weekend!"

Do you want to know more about Bastiaan? Follow him on Instagram