ENGLISH BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Het is februari en dat betekent voor heel veel CrossFitters maar één ding... De CrossFit Games Open! Vijf weken en vijf workouts... prepare for the unknown and the unknowable! Maar hoe pak je dit aan? Waar moet je op letten? Onze Crossmaxx atleten geven je graag hun tips en tricks:

 

Marion
"Als het niet hoeft, doe de workout niet opnieuw. Wanneer de workout gedeeld is kijk ik op vrijdag meestal hoe ik het wil doen en misschien ga ik iets kleins doen/oefenen van die workout. Nog iets doornemen, kijken waar de valkuilen liggen, etc. En in een van de dagen erna doe ik hem éé keer, en gelijk goed. De enige keer dat ik een open workout voluit twee keer gedaan heb was in 2012 met 12.1. Beide keren was het zwaar en zoveel maakte het niet uit. In 2014 deed ik ze allemaal twee keer, waarvan de eerste keer oefenen was en niet voluit. Daarna heb ik geen enkele open workout twee keer gedaan. Dit bevalt mij het beste! Zeg tegen jezelf 'dit is mijn enige kans', want als je zegt ik kan hem toch nog een keer over doen, dan houd je in. Gaat het mis kan je het altijd nog over doen. Maar probeer het bij één te houden."

 

Marcha
"Ga de CF Open in zonder stress, dus zorg dat je je mentaal ‘vrij’ voelt van al die verwachtingen die anderen van je hebben, maar ook van de verwachting die jij zelf van jezelf hebt. 

Natuurlijk mag je streven naar een doel wat je voor jezelf hebt bepaald of die je coach voor je vastgesteld heeft, maar dat mag je niet zodanig gestresst laten voelen dat je geen plezier ervaart aan de CF Open. 
 
Je kan de stress factor beïnvloeden door de wod gelijk te analyseren zodra deze bekend wordt gemaakt. Pik de voor jou lastigste onderdelen eruit en oefen daar de basis bewegingen van. Hier bedoel ik niet mee dat je een onderdeel wat je nog niet beheerst nu ineens moet gaan leren. Dan zul je moeten schalen. 
 
Neem de flow van de workout door, zodat het in je geheugen blijft gedurende de dagen/uren voordat je de wod gaat doen. 
Bepaal samen met je coach een pace/tempo dat voor jou haalbaar is om vast te houden.  
Kies een maatje/haasje waar je aan gewaagd bent en prik een tijdstip waarop jullie allebei kunnen. 
 
3.2.1... gooooo!" 

 

Jordy
"Natuurlijk moet er tijdens de Open ook getraind worden ipv alleen getest. Een goed moment is om op dinsdag aan wat skills te werken waar je moeite mee hebt. Als de eerste workout is geweest zijn er een paar movements bekend gemaakt en weet je dat die movements hoogstwaarschijnlijk niet meer terug komen. Die bewegingen hoef je dan ook even niet meer te trainen en kan je op andere bewegingen gaan focussen omdat je weet dat er nog vier workouts aankomen. Belast je lichaam niet teveel en zorg ervoor dat je je lichaam fit houd voor de workout die zaterdag weer gaat komen!"

 

Isabelle
"Mijn tip voor de Open is vooral het mentale stukje, ik zou niet opeens anders gaan eten of anders opwarmen dan dat je normaal gesproken doet. Gewoon lekker vroeg naar bed en bespreek de workouts met je crossfit maatjes!  Voor degene die voor het eerst de Open meedoen: Geniet! Geniet van de organisatie in je box, de gezelligheid en laat je daardoor motiveren! Het is natuurlijk een groot meet moment maar het gaat er vooral om, dat jij alles geeft! Vergelijk je niet teveel met anderen!"

 

Pierre
"Mijn tip is om de workout op vrijdag uit te voeren, om nog steeds de kans te krijgen om het maandag opnieuw uit te voeren als de dingen niet zoals gepland zijn gegaan. Zelfs al heb ik ze niet vaak opnieuw gedaan, het is goed om die optie te behouden. Donderdag zou een actieve hersteldag moeten zijn (zwemmen of yoga zijn geweldige opties) om te voorkomen dat je jezelf te zwaar belast voor de volgende workout. En het beste deel: vieren met vrienden als jullie klaar zijn met die vijf intensieve weken!"

Manon
"Natuurlijk wil je zo goed mogelijk presteren, maar houd je niet te veel bezig met het resultaat. Probeer er vooral van te genieten, als je er meer ontspannen in gaat, zal je resultaat ook beter zijn. Lees daarbij de wod goed, bedenk van tevoren hoe je het aan wilt pakken, doe een goede warming up en ga er positief in! Denk niet terug aan momenten die in het verleden niet goed gegaan zijn, of ga niet stressen als het even niet lukt, maar haal even diep adem en overtuig jezelf dat je het kan! 

Genieten en knallen!"

 

Elia
"Ik wil graag delen wat één van de belangrijkste dingen voor mij is tijdens de vijf weken van de Open. Ik heb altijd het gevoel dat dit de langste weken van het jaar zijn, dus mijn advies is dat je een plan maakt voor elke wod alsof het de eerste is. Ga na de aankondiging naar de box en denk na over de strategie die je wilt volgen, waar je het gaat doen, je bewegingen, hoevaak het nodig is om de sets op te breken ... De focus is om een game plan te hebben. Visualiseer dat je de workout aan het doen bent met alle stappen die je eerder voor jezelf hebt opgesteld... en de bewegingen zo snel mogelijk uit te voeren. 
In de Open strijden we tegen duizenden mensen en elke rep en elke seconde telt, omdat ze een enorm verschil kunnen maken in het eindresultaat.
Ik hoop dat deze gedachten je kunnen helpen, ik wens jullie allemaal veel succes!!"

Bastiaan 
"Doe je de Open voor de fun, doe elke wod één keer en have fun. Doe je de Open voor kwalificatie dan raad ik aan om je workout op vrijdag te doen en indien je hem moet herhalen dan kan je dit op maandag doen!"

 

Sophie 
"De Open duurt vijf weken, dat betekent een aangepaste training gedurende deze vijf weken. Op donderdagnacht wordt de workout bekend gemaakt, idealiter neem je één tot twee dagen rust voordat je de qualifier wil doen. Het is belangrijk dat je lichaam goed is opgeladen, elke keer weer. 

Mijn tip is om na de qualifier je video nogmaals te bekijken en te analyseren of je bepaalde zaken anders had kunnen aanpakken (wel realistisch blijven natuurlijk). Dit kan jou helpen om te beslissen of je een redo wilt doen en hoe je het eventueel anders wil aanpakken. Slaap, goede voeding en voldoende rust blijven heel belangrijk tijdens deze vijf weken, wil je optimaal presteren. Goed mobiliseren voor je opwarming, dan je warm up doen en vervolgens de Wod!"

 

Belinda
"Een beetje cliché maar het gaat erom het beste uit jezelf te halen. Staar je niet blind op het leaderboard, je doet het voor jezelf en niet voor anderen."

We hopen dat bovenstaande tips jou helpen om het beste uit jezelf te halen tijdens deze vijf bijzondere weken. Wij wensen iedereen heel veel succes!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

It is February and that means only one thing for a lot of CrossFitters ... The CrossFit Games Open! Five weeks and five workouts ... prepare for the unknown and the unknowable! But how do you handle this? What should you pay attention to? Our Crossmaxx athletes are happy to share their tips and tricks with you:

 

Marion
"If you do not have to, don't do the workout again.When the workout is announced, I usually watch on Friday how I want to do it and maybe I'm going to do/practice a small part of that workout. Go through it, see where the pitfalls are, etc. In one of the following days I will only do it once, and really give my all! The only time I did an Open workout twice was 12.1 in 2012. Both times it was heavy and the difference wasn't really big. I did all workouts twice in 2014, of which the first time was practicing and not full speed. After that year I didn't do any Open workouts twice and I like this method! Say to yourself 'this is my only chance', because if you feel like you can do it again, you are gonna hold back. When it really goes wrong you can always do it again, but try to keep it at one shot.."


Elia
"I'd like to talk to you about one of the most important things for me during the five weeks of the Open. I always feel as if they were the longest weeks of the year, so my advice is that you make a plan for each one of the wods as if it was the first one. After the announcement go to the box and think about the strategy you want to follow, where you are going to do it, your moves through the workout, how many times you will need to break the sets... The focus is to have a game plan, you should be able to visualize yourself during the wod following all the steps that you previously set, moving as fast as you can.
In the Open we compete against thousands of people and every rep and every second counts, since they can make a huge difference in the final result.
Hope this thoughts may help you, I wish you all good luck!!"

Marcha
"Enter the CF Open without stress, so make sure you feel mentally 'free' of all those expectations that others have of you, but also of the expectation that you have of yourself.

You may of course strive for a goal that you have set for yourself or that your coach has set for you, but you should not be so stressed that you do not enjoy the CF Open.

You can influence the stress factor by analyzing the wod as soon as it is announced. Pick out the most difficult parts for you and practice the basic movements. I do not mean that you have to learn a movement that you do not yet know. In that case you will have to scale.

Review the flow of the workout so that it stays in your memory during the days / hours before you do the wod.
Together with your coach, determine a pace that is manageable for you to hold on to.
Choose a buddy you have to chase and pick a time when you can both do the workout.

3.2.1 ... gooooo!"


Jordy
"During the Open you also have to train and not just test. It is a good time to work on some skills that trouble you on Tuesday. When the first workout has been done you know that most probably you will not have to do those exact movements again, so you can focus on other movements. Four more workouts are coming ;) Do not put too much stress on your body. Keep yourself fit and fresh for the next workout!"

 

Isabelle
"My tip for the Open is mainly the mental part. I would not suddenly eat differently or warm up differently than you normally do. Just go to bed early and discuss the workouts with your CrossFit buddies!

For those who are participating in the Open for the first time: Enjoy! Enjoy the organization in your box, the fun and let yourself be motivated! It is of course a big moment, but it is all about giving your everything! Do not compare yourself too much with others!"


Pierre
"My tip would be to perform the workout on Friday, to still get a chance to redo it on Monday if things didn't go as planned. Even though I don't redo them often, it's good to keep that option. Thursday should be an active recovery day (swimming or yoga are great options) to avoid coming into the game feeling rusty. And the best part: celebrate with friends once you guys done with those  five intense weeks!"


Manon
"Of course you want to perform as good as possible, but do not get too distracted with the result. If you feel more relaxed, your results will be better. Read the wod carefully, remember beforehand how you are gonna do it, do a good warm up and keep a positive mindset! Do not think back to moments that did not go well in the past, or do not stress if you do not succeed. Take a deep breath and convince yourself that you can!

Enjoy and GO!"

Bastiaan
"If you do the the Open for fun, do every wod once and try to enjoy it. If you do the Open to qualify for the Regionals, I recommend you to do your workout on Friday. This way if it didn't go according you plan and you have to repeat it, you can do this on Monday!"

 

Sophie
"The Open lasts five weeks, which means an adjusted training during these five weeks is necessary. On Thursday night the workout is announced, ideally you take one or two days of rest before you want to do the workout. It is important that your body is well charged and rested, every time before every workout.

 

My tip is to review your video again after the qualifier and analyze whether you could have tackled certain things differently (but of course remain realistic). This can help you decide whether you want to do a redo and how you want to deal with it differently. Sleep, good nutrition and sufficient rest remain very important during these five weeks if you want to perform optimally. Mobilize your body well before your warm up, warm up and do the workout!

 

Belinda
"A bit cliché but it's all about getting the best out of yourself, do not get too fixated on the leaderboard. You do it for yourself and not for others."

We hope these tips will help you get the best out of yourself during those five exciting weeks. Good luck to everybody!