ENGLISH BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stel, je doet aan Crossfit.. Je merkt dat je progressie maakt, dat je steeds meer verslaafd raakt aan de sport en Crossfit een steeds groter deel in je leven wordt. Dan besluit je dat je een stapje verder wilt en op competitieniveau wilt gaan trainen, maar hoe kun je dit aanpakken? Crossmaxx atleet Manon deelt haar ervaringen:

 

"Toen ik in januari 2015 begon met Crossfit, had ik niet de intentie om op wedstrijdniveau te gaan trainen. Naarmate ik steeds meer verliefd werd op de sport, wilde ik meer dan alleen trainen om mij fitter te voelen. Het is dan belangrijk om een doel te stellen voor jezelf. Daag jezelf hierin uit, maar maak het niet een onmogelijk doel.

 

Lowlands Throwdown

In oktober 2016 startte ik serieus te trainen in de competitiegroep van Crossfit Zwijndrecht. Samen met mijn coach Lonny Drees, stelde ik het doel om in de finale van de Lowlands Throwdown 2017 te komen. Het leek mij te hoog gegrepen, maar ik besloot er helemaal voor te gaan.

Vertrouwen in je coach

Het is belangrijk om een trainingsprogramma te kiezen wat bij jou past. Er zijn bijvoorbeeld veel online coaching programma’s beschikbaar. Voor mij werkt het juist super prettig dat mijn coach er vrijwel altijd bij is als ik train, zodat hij ziet waar mijn verbeterpunten zijn. Lonny maakt zelf mijn programmering, waardoor hij gelijk aanpassingen kan doen als we merken dat ik ergens in tekort kom.

Daarnaast vind ik het heel prettig om een goede band te hebben met mijn coach. Ik heb vertrouwen in hem en ook al val ik soms bijna van mijn stoel als hij mijn programmering stuurt, ik weet dat ik er alleen maar beter van wordt. Kies dus iets waar jij je fijn bij voelt en wat bij je past. Je gaat er immers veel tijd aan besteden.

 

Tijd voor familie en vrienden

Ook is je omgeving een belangrijke factor als je besluit om op competitieniveau te gaan trainen. Als je zo’n 5 dagen in de week meerdere uren van huis weg bent om te trainen, is het wel belangrijk dat je dit van te voren met je omgeving hebt besproken. Je hebt minder tijd om af te spreken met familie en vrienden.

Gelukkig traint Jeroen, mijn man, zelf ook vaak en zien we elkaar in de box. Want soms zijn we beiden zo druk met werk en sporten dat we elkaar thuis amper zien. Wij houden dan ook vaak 1 dag in het weekend voor elkaar vrij.

Voeding on point

De juiste voeding is ook noodzakelijk als je op een hoger niveau wilt trainen. Jeroen en ik eten volgens het Zone-dieet. In het begin veel gepuzzel, maar nu werkt het super fijn. Nu heb ik de mazzel dat hij vaak in 1 keer een heel aanrecht vol aan bakjes met goed samengestelde maaltijden kookt, die vervolgens in de extra vriezer gaan die we hier speciaal voor hebben aangeschaft.. En het klinkt cliché, maar als je voeding on point is, merk je dit echt heel goed in je trainingen!

Mindset

Maar misschien wel het aller belangrijkste: je mindset. Op competitieniveu trainen is heel anders dan de reguliere wods volgen. Je doet vaak dingen die je niet leuk vind om te doen, je bent nog lang niet klaar met trainen als de rest al met een koud blikje drinken of een shake staat na te kletsen en thuis op de bank hangen zit er bijna niet meer in.

Je gaat waarschijnlijk ook te maken krijgen met tegenslagen. Je zit niet lekker in je trainingen, je haalt een kwalificatie niet, je haalt een PR niet die voorheen makkelijk ging of je laat zoals mij een barbell op je voet vallen tijdens de finale van de Lowlands Throwdown en bent even uit de running. Probeer hier dan te denken dat het erbij hoort en dat als je door zet, je hier weer uit komt en weer progressie gaat maken!

Ga ervoor!

Kortom, stel een doel voor jezelf, verzamel de juiste mensen en middelen om je heen, zorg voor de juiste voeding en mindset en ga ervoor! Want het is hard werken, maar het is fantastisch om steeds meer progressie te maken, jezelf te verbazen en vooral om je doel te behalen, ook al had je dat van tevoren nooit kunnen bedenken!"

Wil jij meer weten over Manon? Volg haar dan op Instagram!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Suppose you are doing Crossfit. You notice that you make progress, that you become more and more addicted to the sport and Crossfit becomes an increasingly larger part of your life. Then you decide that you want to go a step further...you want to train at competition level. But how do you make that step? What is important? Crossmaxx athlete Manon shares her experiences:

 

"When I started Crossfit in January 2015, I did not intend to train at competition level. As I fell in love with the sport more and more, I wanted more than just to feel fitter. It's important to set goals and challenge yourself, but do not make it an impossible goal.

Lowlands Throwdown

In October 2016 I started training more seriously in the competition group of Crossfit Zwijndrecht. Together with my coach Lonny Drees, I set the goal to reach the final of the Lowlands Throwdown 2017. At that time to level seemed too high for me, but I decided to go for it.

Trust in your coach

It is important to choose a training program that suits you. For example, there are many online coaching programs available, but for me it works super nice that my coach is almost always there when I train, so he can see where my points for improvement are. Lonny makes my own programming, which means he can make adjustments immediately if we notice that I need something different.

In addition, I find it very nice to have a good relationship with my coach. I have faith in him and even though I almost fall off my chair when he sends me my programming, I know that that's what I have to do to get better. So choose something that makes you feel good and what suits you. After all, you will spend a lot of time on it.

Time for family and friends

Your environment is also an important factor if you decide to train at the level of competition. If you are away from home for about 5 days a week to train, it is important that you have discussed this with your environment beforehand. You have less time to meet with family and friends.

Fortunately Jeroen, my husband, trains often too and we see each other in the box. Sometimes we are both so busy with work and sports that we barely see each other at home. We often keep one day off on the weekend to spend time together.

Nutrition on point

The right nutrition is also necessary if you want to train at a higher level. Jeroen and I eat according to the Zone diet. In the beginning it is a lot of puzzling, but now it works super nice. Now I have the luck that he often cooks a full counter full of containers with well-composed meals in one go, which then go into the extra freezer that we have specifically purchased for this .. And it sounds cliché, but if your nutrition is on point, you really notice it in your training!

Mindset

Perhaps most importantly: your mindset. Training on competitive level is very different from following regular wods. You often do things that you do not like to do and you are far from done with your training when the rest is already drinking their shake or chatting with each other. And even just chilling at home on the couch doesn't happen often anymore.  

You are probably also going to have to deal with setbacks. You're not comfortable in your workouts, you don't make it through a qualification, you do not get a PR that you used to get easy or you drop like a barbell on your foot during the final of the Lowlands Throwdown and you're out of the running for a while. Try to think that it is part of it and that if you continue, you will come out stronger again!

Go for it!

In short, set a goal for yourself, gather the right people and resources around you, provide the right food and mindset and go for it! Because it's hard work, but it's fantastic to make more and more progress, to amaze yourself and above all to achieve your goal, even if you could have never imagined it before!"

Do you want to know more about Manon? Then follow her on Instagram!