ENGLISH BELOW

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wie denkt aan Claudia, denkt niet alleen aan CrossFit, maar ook aan Throwdowns. Deze dame organiseert de ene na de andere succesvolle Throwdown en doet dit met veel liefde en plezier! Maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk? Claudia vertelt er alles over:

 

"De reden dat ik ben begonnen met Meet me at the bar te organiseren was dat ik Crossfit Amersfoort op de kaart wilde zetten. Nu viel het mij ook op, mede doordat mijn man Erwin veel meedeed aan Throwdowns, dat er alleen maar wedstrijden waren voor de echte goeie crossfitters, waar je je ook voor moest kwalificeren. 
Hier wilde ik verandering in brengen! Het werd dus een evenement waaraan iedere CrossFitter mee mocht doen, zonder qualifiers.

 

At the Bar Events

Ik vroeg Kim en Lonneke mij te helpen en At the bar events was een feit! We maken teams van vier, die wij zelf indelen, met het idee dat je andere crossfitters leert kennen. Daarnaast ervaar je het samenwerken met “vreemden”, wat meestal weer tot leuke vriendschappen leidt.
Iedereen is bij ons een winnaar, zo verloten we op het eind de prijzen die we aangeboden krijgen van onze vendors! Ik kan wel zeggen dat het altijd een feestje is!
Meet me is een super populair event, inmiddels zijn we toe aan de 6e editie!
Deze zal plaatsvinden op 19 Mei 2018 bij Crossfit Amersfoort. (Zie Facebook)


In 2015 bedachten we dat het ook tof zou zijn als we de Masters (ook altijd een ondergeschoven kindje in Crossfit, zeker toen nog) een eigen event zouden geven.
De allereerste was bij Crossfit Amersfoort, super spannend natuurlijk, maar het was top! Mede hierdoor durfden we het aan om groter te gaan, en nog een groep toe te voegen; de Teens! 

Serieuze werk 

Groter gaan mocht niet afdoen aan de fijne sfeer die er was, dus we moesten op zoek naar een stoere, Crossfitwaardige locatie. Die vonden we in de Prodentfabriek in Amersfoort, waar dus afgelopen januari de tweede editie plaats vond. Het werd nu echt serieus met veel internationale atleten, en moesten we natuurlijk op zoek naar sponsors. Crossmaxx heeft ons vanaf dag 1 gesteund, en daar zijn we zeer dankbaar voor. Ook vele andere bedrijven hebben ons het vertrouwen geschonken, waar we heel blij mee zijn.We stellen hoge eisen aan ons event, en wijken daar niet van af.


Twee dagen

In 2018 gaan we nog een stapje verder, het event gaat twee dagen duren. Om de atleten een supertoffe ervaring te gunnen en omdat we het zelf ook te kort vonden, haha.
Inmiddels terwijl ik dit type (vier dagen voor de sluiting van de qualifiers), zitten we op 676 atleten, terwijl we de laatste keer rond de 400 eindigden. Er zijn vele vaders/dochter, Moeders/dochters, vaders met zoons, moeders met zoons en zelfs hele gezinnen die met ons meedoen! Ook hebben we dit jaar maar liefst vier (!!)CrossFit Games atleten die meedoen met de kwalificaties. Hoe stoer is dat?!

 

Wij zijn het event!

Onze kracht is dat wij alledrie enorm verschillend zijn en ieder onze eigen kracht in de organisatie hebben. We laten elkaar hierin ook zo vrij mogelijk. We hebben het hele jaar door meetings waar we even updaten, we bezoeken de fabriek nog een keer, bespreken eventueel nieuwe ideeën, zijn al druk met vendors en sponsors en wods bedenken. Onze energie voor dit event is er altijd. Wij zijn het event!

 

Het is het harde werk waard!

We hechten heel veel waarde aan blije, tevreden mensen. Of je nou de atleet, de vendor, de vrijwilliger of het publiek bent. Wij doen daar echt ons uiterste best voor, wat ook blijkt uit het feit dat we nu al veel aanmeldingen hebben van vrijwilligers. Vele dezelfde als vorig jaar en zelfs voor beide dagen! Tevens gaan we weer samenwerken met dezelfde sponsors en vendors en vele nieuwe! Echt super tof!

De mensen waarmee we werken zijn natuurlijk ook onze kracht, zoals Peter, onze MC (zonder Peter geen feestje! ) onze headjudges,; Marcel, Jerry en Dennis, judges, Demo man Jordy, vrijwilligers, vendors en sponsors. Zonder hen kunnen wij geen event neerzetten. Dit beseffen we ons maar al te goed! Het is hard werken en enorm veel geregel, maar zo ontzettend leuk!

We kijken uit naar de kwalificaties en natuurlijk naar de finale dagen! Inschrijven kan nog tot 25 Oktober, via.. 

www.mastersteensthrowdown.nl


De finale vindt plaats 20 en 21 januari in de Prodentfabriek te Amersfoort. Mocht je deel uit willen maken van ons event als vrijwilliger of judge, stuur ons een mailtje!

High 5
Claudia"

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

When you think of Claudia, you don't only think about CrossFit, but also about Throwdowns! This lady organizes one after another successful Throwdown and does this with lots of love and fun! But how exactly does she pull that off? Claudia gives you a little peek behind-the-scenes:

 

"The reason I started organizing Meet me at the bar was mainly because I wanted to make Crossfit Amersfoort more known. Because my husband Erwin participated in a lot of Throwdowns, I also noticed that the Throwdowns where only reachable for the more advanced CrossFitters. You had to qualify for them. This was something I wanted to change! Meet me at the bar became an event where every CrossFitter gets a change to compete, without having to work your way through qualifiers. 

 

At the Bar Events

I asked Kim and Lonneke to help me and At the bar events was a fact! We make teams of four, which we set up ourselves, with the idea that you get to know other CrossFitters. In addition, you experience working out with strangers, which usually leads to nice friendships.
Everyone is a winner at this event, so in the end we raffle the prizes we get offered from our vendors! I can certainly say that it's always a lot of fun!
Meet Me is a super popular event, we are already busy with the 6th edition!
This will take place on 19 May 2018 at Crossfit Amersfoort. (See Facebook)


In 2015, we thought it would be fun if we were to give the Masters (always an underdog in Crossfit, certainly back then) a personal event.
The first event was at Crossfit Amersfoort, super exciting of course, and it was awesome! Because it was such a success, we dared to expand, adding another group; the teens!

Next level 

A bigger event should not mean a loss of the nice atmosphere we have, so we had to look for the perfect location. We found that in the Prodentfabriek in Amersfoort, where the second edition took place last January. It became really serious with many international athletes, and of course we had to look for sponsors. Crossmaxx has supported us from day one, and we are very grateful for that. Many other companies have also given us the confidence which we are very pleased with. We put high demands on our event and do not deviate from it.


Two days

In 2018 we will take another big step: the event will take two days. To give the athletes a super awesome experience and because also we thought one day was too short for ourselves, haha.
Meanwhile, while I am writing this, (four days before closing the qualifiers), we are at 676 athletes, while we had 400 last time. There are many fathers / daughters, mothers / daughters, fathers with sons, mothers with sons and even whole families who join us! Also, this year we have four (!!) CrossFit Games athletes who participate in the qualifications. How awesome is that ?!

 

We are the event!

Our strength is that all three of us are very different and everyone has their own strength within the organization. We also let each other as free as possible. We have meetings throughout the year when we update each other, we visit the factory again, discuss new ideas, are busy with vendors and sponsors and wods. Our energy for this event is always present. We are the event!

 

It's worth the hard work!

We attach great value to happy, satisfied people. Whether you are the athlete, the vendor, the volunteer or the public. We really do our utmost to reach this, and this shows through the fact that we already have a lot of volunteer registrations. Many of them are the same as last year and they even signed up for both days! We will also work together with the same sponsors and vendors and we have many new ones! Really cool!

The people we work with are of course our strength, like Peter, our MC (without Peter no party!) Our head judges; Marcel, Jerry and Dennis, Judges, Demo Man Jordy, Volunteers, Vendors and Sponsors. Without them we can not set up an event like this. We are all well aware of this! It's hard work and a lot of fun, but so awesome!

We look forward to the qualifications and of course to the finals! You can sign up until the 25th of October, through:

www.mastersteensthrowdown.nl

The finals will take place January 20 and 21 at the Prodentfabriek in Amersfoort. If you want to participate in our event as a volunteer or judge, send us an email!

High 5
Claudia "