ENGLISH BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe combineer je werkdagen van 15 uur met een druk gezinsleven en trainingen, zonder dat je uitgeput raakt? Lifemaxx ambassadeur Jim deelt zijn 'sleutel tot succes' in deze blog:

 

"Het gevoel dat je hebt na een training. Wat is dat gevoel eigenlijk? Voor mij is het een voldaan gevoel, een succes gevoel, een gevoel alsof ik iets heb behaald. Stel je eens voor, dat je dit gevoel in andere contexten kan plaatsen. Bijvoorbeeld in het werkveld. Hoe krijg je een voldaan gevoel, elke dag weer als je van je werk naar huis gaat? 

Omdat ik het leuk vind...

Helaas kan ik niet direct antwoord geven op de vraag hoe JIJ elke dag weer een voldaan gevoel kan krijgen, maar ik kan je wel vertellen hoe ik dat gevoel ervaar en hoe ik dat gevoel gecreëerd heb. Eigenlijk is het heel simpel, ik doe voor 80% wat ik leuk vind. 80%???? Ja absoluut, ik heb er voor gezorgd dat ik na een werkdag van 15 uur alsnog een voldaan gevoel heb. Ja, je leest het goed, soms maak ik werkdagen van 15 uur of meer, werk ik 7 dagen per week en heb ik een gezin met twee kinderen. Hoe ik dit combineer zonder dat ik in een “burn-out” kom? OMDAT IK HET LEUK VIND!!

Relativeren en vooruitkijken 

Elke dag krijg ik een positief voldaan gevoel, ook al zijn er mindere momenten. Ik zorg er namelijk voor dat ik die punten relativeer en dat ik vooruit blijf kijken. Je denkt nu toch niet dat ik een 'positivity goeroe' ben toch? Absoluut niet. Wat ik doe is er met mensen over praten die dicht bij mij staan, zoals mijn vrouw en mijn ouders. Ik bespreek situaties die ik tegen gekomen ben en ik vraag of we het er over kunnen hebben. Dit brengt mij tot nieuwe inzichten waar ik mijn leerelementen uit haal. Langzamerhand kom ik tot de werkwijze en denkwijze die het beste bij mij past.

Loslaten..

Afgelopen jaren heb ik mensen om mij heen verzameld waar ik energie van krijg, waar ik mee kan stoeien (bedrijfstechnisch) en waar ik mee kan lachen. Ik heb afstand genomen van mensen die mij liever zien dalen dan stijgen, want geloof mij, als je daar energie in steekt, houd je weinig energie over voor jezelf, je gezin (geliefde) en voor je bedrijf.

Laat je niet negatief beïnvloeden 

“Het gras is altijd groener bij…” ja bij wie eigenlijk? Je ziet op social media zoveel positieve dingen. Natuurlijk denk ik wel eens bij mezelf, hoe doen zij dat dan? Wat hebben zij wat ik niet heb? Hoe kan iemand nou zo succesvol zijn? En dat alleen door een instagram pagina? Ik zie sportstudio’s uit de grond gestampt worden en volle zalen hebben binnen een maand.. Hoe dan?? Wat hebben en doen zij wat ik niet doe?


Ik wil hiermee zeggen dat je wel kunt kijken naar anderen, maar laat je er niet negatief door beïnvloeden. Kijk naar het positieve, gun het de ander en haal hier ook weer je leerelementen uit. Ik vind het super tof als iemand een gym opent, en die gym vervolgens na een maand vol zit. Ik weet namelijk wat voor fantastisch gevoel dat je kan geven.. wanneer je als eigenaar door je volle gym loopt met enthousiaste mensen die aan hun doelen werken onder begeleiding van je eigen trainer! Dat is fantastisch!"

- Jim Davids (The Fitness Studio, The Fysio Studio, XS Natural)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

How do you combine 15 hour work days with a busy family life and training, without getting exhausted? Lifemaxx ambassador Jim shares his 'key to success' in this blog:

"The feeling you have after a workout, what is that feeling for me? It is a feeling of satisfaction, a feeling of success, a feeling as if I have achieved something. Just imagine that you can put this feeling in other contexts. For example in the work field. How do you get a feeling of satisfaction, every day when you go home from work?

Because I like it...

Unfortunately, I can not directly answer the question of how YOU can feel satisfied every day, but I can tell you how I experience that feeling and how I created that feeling. Actually it is very simple, 80% of the time I do something I like. 80% ???? Yes absolutely, I have ensured that I still feel satisfied after a working day of 15 hours. Yes, you read that correctly, sometimes I make workdays of 15 hours or more, I work 7 days a week and I have a family with two children. How do I combine this without getting a "burn-out"? BECAUSE I LIKE DOING IT!!

Learning elements

Every day I get a positive feeling, even though there are not so good moments too. I make sure that I put those moments into perspective and that I keep looking ahead. You don't think that I am a 'positivity guru' now right? Absolutely not. What I do is talk to people who are close to me, like my wife and my parents. I discuss situations that I have encountered and I ask them if we can talk about it. This brings me to new insights where I get my learning elements from. Gradually I come to the method and way of thinking that suits me best.

Letting go..

In recent years I have gathered people around me that I get energy from, that I can play around with (business-wise) and that I can laugh with. I have moved away from people who would rather see me fall than rise, because believe me, if you put energy into that, you have little energy left for yourself, your family (loved one) and your company.

Do not let yourself be negatively influenced

"The grass is always greener on ..." yes where exactly? You see so many positive things on social media. Of course I sometimes think to myself, how do they do that? What do they have that I don't? How can someone be so successful? And that only with an instagram page? I see sports studios being opened and fully booked within a month. How? What do they do and what is it that i am not doing?


I want to say that of course you can look at others, but do not let it affect you negatively. Look at the positive side, be happy for that the other person and get your learning elements out of it. I think it's great fun when someone opens a gym, and that gym is completely packed after a month. I know the awesome feeling when you as an owner walk through your full gym with enthusiastic people working on their goals under the guidance of your own trainer! That's fantastic!"

- Jim Davids (The Fitness Studio, The Fysio Studio, XS Natural)