ENGLISH BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat zijn trainingswetten en hoe werken ze? Wat moet ik dan om een bepaalde spiergroep te trainen? Hoe voorkom ik krachtverlies? Lifemaxx ambassadeur Evert geeft in deze blog antwoord op bovenstaande vragen..en meer!

"Het is misschien gek om te zeggen, maar als je gaat trainen wil je steeds beter en sterker worden én je wilt er beter uitzien. Klopt toch? Of train je om gewoonweg te bewegen?

Progressie?

Als je puur sport voor “functionele onderhoud” is dat natuurlijk prima, maar persoonlijk geef ik er de voorkeur aan dat het mij lukt om net iets meer te kunnen bankdrukken of te squatten. Het is juist dat extra setje of die extra herhaling die het lekker maakt en die jou die felbegeerde progressie geeft.

Specifieke training

Wil je graag extra werken aan bijvoorbeeld je rug of benen, dan train je specifiek. Een training is meestal specifiek. Je verbetert datgene wat je traint. Als je krachttraining alleen met je armen doet worden je benen niet sterker. 

Doe je altijd een duurloopje als cardio oefening dan wordt je explosiviteit niet beter. Je kunt dus rekening houden met wat je precies (specifiek) wil worden. Dit heet de wet van de specificiteit (trainingsleer).

Trainingswetten

Het is één van de vele trainingswetten die we hebben. Er bestaan nog meer trainingswetten die je kan toepassen als je gaat trainen.

 

 1. Continue belasting ( een schema volgen gedurende 3-4 weken levert je niet de progressie op die je wil: je zal het langer moeten volhouden)
 2. Het overload principe: Vooruitgang boek je alleen als je lichaam het écht zwaar heeft en moeite blijft houden met je trainingsprogramma. Blijf jezelf dus uitdagen!
 3. Wet van de verminderde meeropbrengst : Als je begint met trainen, boek je de eerste jaren de meeste progressie en de meeste winst. Daarna wordt het steeds moeilijker om winst te boeken. Je moet de trainingen zodanig aanpassen dat je steeds meer moeite moet doen om progressie te boeken. (Hoe langer je traint des te minder progressie je maakt.)
 4. Specificiteit principe (Dat wat je traint, wordt sterker)
 5. Individualiteit ( het trainingsschema moet zo specifiek mogelijk worden aangepast op de persoon: op leeftijd, geslacht, spiervezelsamenstelling, reactiesnelheid, trainingservaring, mentale staat (humor en zelfvertrouwen), fysieke staat (hoe fit ben je eigenlijk)
 6. Supercompensatie: bekijk dit filmpje over supercompensatie
 7. Tapering en periodisering: rust is enorm belangrijk! Als je hard traint moet je ook goed herstellen! Dit betekent dat je periodes van zware belasting afwisselt met periodes van lage(re) intensiteit of volledige rust.

“Use it or lose it”

Als je een tijdje niet traint in verband met een blessure of je gaat op vakantie dan merk je dat je achteruit gaat voor wat betreft kracht en uithoudingsvermogen. Natuurlijk is rust geven aan je lichaam belangrijk maar vergeet niet dat je wel “onderhoud” moet blijven geven aan je lijf.

Bij krachttraining verdwijnt het trainingseffect na een tijdje en dat merk je natuurlijk ook. Dus je moet dit bijhouden. Als je hard traint en je gebruikt je herstel volledig dan maakt je lichaam extra spierweefsel aan en gaat je lichaam groeien (wet van de supercompensatie). Hoe intensiever je training is, des te langer je rustperiode is.

Terug bij af

Iemand die een marathon heeft gelopen moet veel langer rusten in verband met de aanhechtingen van banden, kapsels en pezen. Begin je te snel met je training dan kan je voor verschrikkelijke blessures komen te staan (peesontsteking enz.)

Als je daarna niks meer doet wordt je spierweefsel afgebroken. En ben je terug bij af. Training moet dus zorgvuldig worden gedaan op de juiste momenten. Net als rust!

Wil je dus dikkere spierballen dan moet je die armen ook vaker trainen dan je benen. Maar vergeet niet:  “dont skip legday”  :) Het moet natuurlijk allemaal in verhouding zijn!

Veel succes met trainen! Doe vooral iets wat je erg leuk vindt,  want dit houd je namelijk het langst vol! En train voor jezelf, voor je eigen doelstelling. Of dat nu gespierder, fitter of gezonder is!"

Wil je weer weten over Evert? Bekijk dan zijn website!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

What are the laws of training and how do they work? What should I do to train a certain muscle group? How do I prevent loss of strength? In this blog, Lifemaxx ambassador Evert gives answers to the above questions .. and more!

"Maybe it's crazy to say, but if you start training you want to become better and stronger and you want to look better." Isn't that right? Or do you simply train to just move?

Progression?

If you just workout for "functional maintenance", of course that is fine, but personally I prefer to really improve my lifts like the squat and bench press. For me it is precisely that extra set or extra repetition that makes it great and that gives you that much-desired progression.

Specific training

If you would like to work extra on, for example, your back or legs, you train specifically. A training is usually specific. You improve what you train. If you do strength training only with your arms, your legs will not become stronger.

If you always do an endurance workout as a cardio exercise, your explosiveness will not improve. So you can take into account what you want to train exactly (specifically). This is called the law of specificity (training theory).

Training laws

It is one of the many training laws we have. There are even more training laws that you can apply when you start training.

 1. Continuous load: (following a schedule for 3-4 weeks will not give you the progression you want: you will have to hold on for longer)
 2. The overcompensation principle: You only book progress if your training is heavy and if your body continues to have trouble with your training program. So keep challenging yourself!
 3. The general adaption syndrome: When you start training, you get the most progression and the most 'gains' in the first years. After that, it becomes increasingly difficult to make 'gains'. You have to adjust the training so that you have to make more and more effort to book progress. (The longer you train the less progress you make.)
 4. The Specific Adaptation to Imposed Demands: (That which you train becomes stronger)
 5. The law of individual differences: (the training schedule should be adjusted as specifically as possible to the person: by age, gender, muscle fiber composition, reaction speed, training experience, mental state (humor and self-confidence), physical state (how fit are you actually)
 6. The use/disuse principle: use it, or lose it. If you increase a muscle through weight training you must continue to place the same or more stress upon the muscle or it will inevitably return to it's normal size, which is called atrophy. 
 7. The general adaption syndrome: rest is extremely important! If you train hard you must also recover well! This means that you vary periods of heavy load with periods of low (er) intensity or complete rest.


"Use it or lose it"

If you do not train for a while because of an injury or a holiday, you notice that you are deteriorating with regard to strength and endurance. Of course, giving rest to your body is important, but remember that you should continue to 'maintenance' your body.

During strength training the effect disappears after a while and of course you will notice that. So you have to keep this up. If you train hard and you use your recovery completely then your body makes extra muscle tissue and your body grows (law of use/disuse). The more intensive your training is, the longer your rest period is.

Back to where you started

Someone who has run a marathon should rest much longer because of the attachments of bands and tendons. If you start too fast with your training, you may be faced with terrible injuries (tendon inflammation, etc.)

If you do nothing afterwards, your muscle tissue will be broken down. And you will be back at where you started. Training must therefore be done carefully at the right times. Just like rest!

If you want bigger biceps you have to train those arms more often than your legs. But do not forget: "don't skip legday" :) It must be in proportion of course!

Good luck with your training! Do something that you really like, because this will keep you interested! And train for yourself, for your own objective. Whether that is becoming more muscular, fitter or healthier! "

Do you want to know more about Evert? Visit his website!