ENGLISH BELOW

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veel mensen willen graag wat kilo's kwijt, maar weten niet zo goed waar te beginnen en wat de beste aanpak is. Er bestaat namelijk niet één beste aanpak die voor iedereen geldt. Iedereen is anders en heeft ook een andere aanpak nodig om doelen te bereiken en de bereikte doelen vast te houden. Maar hoe werkt het dan wel? Lifemaxx Ambassadeur Marly neemt jullie in deze blog mee in de wondere wereld van voeding, calorieën, macro's, sporten en afvallen!

 

"Met januari in het vooruitzicht wordt “sport en afvallen” weer populair. Het is natuurlijk geen geheim: om af te vallen moet je minder eten dan je behoefte. Ook sport & bewegen draagt bij aan afvallen. Ieder lichaam is anders en heeft een andere behoefte. Zowel op sportief als voedingsgebied is het verstandig om op zoek te gaan naar balans. Iets vinden wat bij je past is daarom ook zeker aan te raden. Vind je op apparaten zitten in een sportschool niet leuk, ga dit dan ook niet doen. Je houdt dit hooguit 4 weken vol maar valt dan snel terug in je oude gewoontes van toch niet naar de sportschool gaan. Vind je dans leuk? Ga dan dansen! Houd je van fietsen? Ga dan fietsen etc.

Eigen gewoontes

Met betrekking tot voeding hebben veel mensen heel veel verschillende voedingsgewoontes. Op jonge leeftijd ben ik veel op reis geweest door mijn topsport (judo) achtergrond. Zo zie je dat het in Japan normaal is om s ’ochtends te ontbijten met kip en rijst terwijl we in Rusland ontbeten met havermoutpap en in England met bonen en worst. Zo zie je maar weer, er is geen standaard. In Nederland eten we veelal een boterham met beleg in de ochtend of yoghurt met muesli. Elk land en elke cultuur heeft zo zijn eigen gewoontes. Wat belangrijk is om op zoek te gaan naar wat past bij jouw levensstijl. Zo ontbijt ik het liefst met kwark, blauwe bessen, frambozen, Zonnatura spelt oerflakes en cashewnoten. Maar wat voor mij geldt, geldt voor jou misschien niet.

Gewicht, vetpercentage en doelstelling

Verder bereken ik elke maand opnieuw mijn calorieën. Je macro’s (eiwit, koolhydraten en vet) zijn belangrijk om af te stemmen met je activiteiten patroon. Ook houd je rekening met je gewicht, vetpercentage maar ook je doelstelling. Zo kun je je eigen programma gemakkelijk bijsturen en eten naar je behoefte. Waarschijnlijk begrijp je wel dat als iemand dagelijks sport, een actief beroep heeft en een bovengemiddelde hoeveelheid spiermassa heeft meer calorieën nodig heeft dan iemand die de gehele dag op kantoor stil zit. In alles wat je eet zitten calorieën. Calorieën is een eenheid voor energie. Eén calorie is nodig om de temperatuur van één gram water met één graad te laten stijgen. Deze eenheid is zo klein dat we in de voedingsindustrie werken met kilocalorieën oftewel = kcal. Een kilocalorie is duizend calorieën.

Keuze van producten

Op mijn Instagram (@marlynooijen / @100fitgym) ben ik begonnen met het maken van calorie vergelijkingen. Dit is vooral om inzicht te geven in de keuze van producten. Er zijn veel producten die op het eerste gezicht gezond lijken, terwijl als je goed gaat kijken naar wat er in de producten zit dit niet zo is. In de calorievergelijkingen laat ik twee of meerdere producten zien en geef ik daarbij uitleg over welk product de beste keuze is wat betreft calorieën. Sommige kant en klare producten zijn zelf goed na te maken door net andere producten te kiezen en het zelf na te maken. Veel kant en klare producten leveren namelijk snel veel calorieën op en veelal vaak onnodig veel zout of suikers. Wil je alle calorie vergelijkingen in een overzicht? Zoek dan op de #calorieenvergelijken

Tip voor de feestdagen

Een laatste tip voor de feestdagen! Sinterklaas, kerst en nieuwjaar zijn maar vier feestdagen en geen feestmaand! Alles draait om portie controle en balans. Denk niet alleen maar aan voeding maar vooral aan het bij elkaar zijn met vrienden en familie en je gezondheid. Enjoy!"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Many people like to lose some weight but do not know where to start and what the best approach is. The thing is.. there is not one best approach that applies to everyone. Everybody is different and also needs a different approach to achieve their goals and to stay on track. Need a little help with that? Lifemaxx Ambassador Marly explains all about the world of nutrition, calories, macros, sports and weight loss!

 

"With January in prospect, 'sport and weight loss' becomes popular again, and of course it's no secret: you have to eat less than your body burns to lose weight, and sport & exercise also contribute to losing weight. Every body is different and it is in both sports and nutrition wise to look for balance. That means finding something that suits you is certainly advisable: if you do not like do use machines in a gym, then don't. You keep this up for at most 4 weeks but then are you likely to fall back into your old habits of not going to the gym at all. Do you like to dance? Then go dancing! Do you like cycling? Go for it!

Different habits

With regard to nutrition, many people have many different dietary habits. At a young age I traveled a lot because of my top sport (judo) background. So I noticed that in Japan it is normal to have breakfast in the morning with chicken and rice while we had breakfast in Russia with porridge and in England with beans and sausage. So again, there is no standard. In the Netherlands we usually eat a sandwich with something like cheese or meat in the morning or yoghurt with muesli. Every country and every culture has its own habits. It is important to look for what fits your lifestyle. For example, I prefer to have breakfast with yogurt, blueberries, raspberries and cashew nuts. But what applies to me may not apply to you.

Weight, fat percentage and goals

Furthermore, I calculate my calories every month. It is important to align your macros (protein, carbohydrates and fat) with your activity pattern. You also take your weight, fat percentage and goal into account. This way you can easily adjust your own program and eat according to your needs. You probably understand that someone who sports daily, has an active job and an above-average amount of muscle mass needs more calories than someone who sits all day at the office. Calories are consumed in everything you eat. Calories is a unit for energy. One calorie is needed to raise the temperature of one gram of water by one degree. This unit is so small that in the food industry we work with kilocalories or kcal. A kilocalorie is a thousand calories.

Choice of products

On my Instagram (@marlynooijen / @ 100fitgym) I started making calorie comparisons. This is mainly to provide insight into the choice of products. There are many products that seem healthy at first sight, while if you look closely at what is in the products this is not the case. In the calorie comparisons I show two or more products and I explain which product is the best choice when it comes to calories. Some ready-to-use products can be easily reproduced by choosing different products and reproducing them yourself. Many ready-to-eat products namely deliver a lot of calories quickly and often contain an unnecessarily amount of salt or sugars. Do you want all calorie equations in an overview? Then look for #calorieenvergelijken on Instagram.

Tip for the holidays

A final tip for the holidays! 'Sinterklaas', Christmas and New Year are only four holidays and not a party month! Everything revolves around portion control and balance. Do not just think about nutrition but especially about being together with friends and family. Enjoy!"