ENGLISH BELOW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Wellicht heb je nog nooit van de macebell gehoord.. Geen zorgen, je bent niet alleen. Deze lange metalen ‘staven’ die met een gewichtsbal zijn afgedekt behoren nog niet tot het standaard assortiment van veel gyms. Betekent dat dan dat ze nieuw zijn? Nee… sterker nog: volgens bronnen zijn de duizenden jaren gebruikt als wapen en als trainingsmiddel. Ze waren een favoriete tool van oude hindoe-strijders. Maar wat moet je nu precies met een macebell doen? Don’t worry.. wij leggen het graag voor je uit.

 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld een kettlebell, heeft de macebell een zeer ongebalanceerde gewichtsverdeling. Het is immers een lange staaf met aan de bovenkant een bal die een specifiek gewicht heeft. De lange staaf heeft twee doeleinden. Ten eerste kun je door de oppervlakte gemakkelijk je grippositie veranderen. Hierdoor kun je eenvoudig trainingsprotocollen wijzingen. Wanneer je je handen verder van de gewichtsbal beweegt, verander je een beginnersoefening eenvoudig in een meer geavanceerde beweging. Ten tweede zorgt de lange staaf ervoor dat de afstand tussen jouw lichaam en de zware bal groter wordt, waardoor de macebell bij uitstek geschikt is voor swingende, draaiende en ‘duwende’ oefeningen. Hierbij zijn kracht en controle over je core erg belangrijk, wat de macebell een geweldige tool maakt om een sterke core te ontwikkelen.


Voordelen van trainen met de macebell

Wanneer je de macebell training opneemt in je gewone routine, kun je een aantal belangrijke voordelen verwachten.
 

1. Verbeterde gripsterkte
Gripsterkte - een combinatie van hand-, vinger- en onderarm-kracht - wordt vaak over het hoofd gezien in de meeste fitnessprogramma's. Dat is gek, want gripsterkte is fundamenteel voor alles wat je doet en voor alles wat je tijdens je training in je handen houdt.

Vanwege de oneven gewichtsverdeling van de macebell, ontwikkel je een sterke grip. Herhaling van de swingbeweging zorgt er dan ook in de loop van weken en maanden voor dat je gripsterkte aanzienlijk wordt vergroot.
 

2. Sterke en gezonde schouders
De schoudergordel is het minst stabiele gewricht in het hele lichaam waardoor het vatbaar is voor blessures. En iedereen die actief is in de sportwereld kan beamen dat een schouderblessure je complete schema overhoop gooit. Zelfs basisbewegingen als push ups, dips en pull ups worden extreem moeilijk of zelfs onmogelijk met een schouder blessure.

Wanneer je de juiste macebell techniek te pakken hebt, vergroot de kracht van de spieren en van het bindweefsel in het schoudergewricht. Je zorgt er tegens voor dat de flexibiliteit in je schoudergewricht verbetert. Let wel op dat de sleutel tot deze verbetering ligt in het hebben van een goede techniek. Ga dus niet zomaar in het wilde weg zwaaien, maar laat je adviseren en begeleiden zodat je veilig kunt trainen. Begin met een licht gewicht en bouw dit langzaam op. 
 

3. Cardio
De macebell is ook geschikt om de hartslag naar een hoger niveau te brengen. Combineer swingende bewegingen met bijvoorbeeld squats of overhead lunges om een HIIT te creëren.
 

4. Ontwikkeling van je core
Veel macebell oefeningen spreken de volledige core aan, de obliques in het bijzonder. Deze worden met name versterkt voor de ongelijke verdeling van het gewicht, waardoor je core constant aangesproken wordt. Het resultaat van regelmatige training met de macebell is dan ook een goed ontwikkelde en sterke core. Ook dit kan je andere trainingsoefeningen verbeteren. 

Zoals je leest is de macebell een zeer waardevolle toevoeging van jouw training. Wil je meer weten over onze macebells, neem dan gerust contact met ons op!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perhaps you have never heard of the macebell before. Don’t worry, you're not alone. These long metal "bars" covered with a weight ball don’t belong to the standard range of many gyms yet. Does that mean that they are new? No ... not to all. According to the internet (and if the internet says so, it’s true :P), the macebells where used thousands of years as a weapon and as a training tool. They were a favorite tool of ancient Hindu fighters. But how do you use a macebell these days? We are happy to help you out.

 

Unlike, for example, a kettlebell, the macebell has a very unbalanced weight distribution. After all, it's a long bar with a ball that has a specific weight on the top. The long rod has two purposes. First of all, you can easily change your grip position because of the surface. This allows you to easily change training protocols. If you move your hands further away from the weight ball, you can easily change a beginner's exercise into a more advanced movement. Secondly, the long rod ensures that the distance between your body and the heavy ball increases, making the macebell ideally suited for swinging, spinning and pushing exercises. With this, core strength and control is very important, making the macebell a great tool to develop a strong core.
 

Benefits of training with the macebell

When you include the macebell training in your regular routine, you can expect a number of important benefits.

1. Improved grip strength
Grip strength - a combination of hand, finger and forearm strength - is often overlooked in most fitness programs. That's crazy because grip strength is fundamental to everything you do. Due to the odd weight distribution of the macebell, you develop a strong grip. Repeating the swing motion causes you to increase grip strength considerably over the course of weeks and months.
 

2. Strong and healthy shoulders
The shoulders are the least stable joint throughout the body making it susceptible to injury. And anyone active in the sports world knowes that a shoulder injury ruins most of your schedule. Even basic movements like push ups, dips and pull ups become extremely difficult or even impossible with a shoulder injury.

With the right macebell technique you can easily increase the strength of the muscles and connective tissue in the shoulder joint. You will also improve the flexibility in your shoulder joint. Note that the key to this improvement lies in having a good technique. So don’t start swinging it around like an idiot, but ask for advince and guidance from someone who really knows everything about the right technique. Start with a light weight and slowly build it up.
 

3. Cardio
The macebell is also suitable for bringing the heart rate to a higher level. Combine swinging movements with, for example, squats or overhead lunges to create a HIIT.
 

4. Development of your core
Many macebell exercises address the entire core, the obliques in particular. These are especially reinforced because of the uneven distribution of the weight, meaning your core is constantly addressed. The result of regular training with the macebell is a well developed and strong core. This will also improve your other training exercises.


Conclusion; the macebell is a very valuable addition to your training. Make sure you have the right technique and have fun! Want to know more about our macebells, please feel free to contact us!