Algemene consumenten verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lifemaxx B.V.


Artikel 1: Definities

 1.1         In deze algemene voorwaarden wordt met “LIFEMAXX” bedoeld:
De besloten vennootschap LIFEMAXX
Innsbruckweg 12
3047 AH Rotterdam 
LIFEMAXX is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 58924523.

 1.2         Met “Afnemer” wordt bedoeld: elke natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met LIFEMAXX een overeenkomst wenst af te sluiten of reeds afgesloten heeft.

 1.3         Met “Producten” wordt bedoeld: alle producten die Lifemaxx aanbiedt, zoals onder meer te vinden op de internetsite: www.lifemaxx.com.
 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 2.1      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomsten gesloten tussen Lifemaxx en Afnemer.

2.2      Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Lifemaxx verplichtingen aangaat of instemt met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen, zolang zij niet door Lifemaxx schriftelijk zijn bevestigd.

2.3      Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Lifemaxx worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Lifemaxx ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.4      De Afnemer erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Lifemaxx, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Afnemer zijn verworpen.

2.5      Indien één of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet van toepassing zonder gevolgen voor de rechtskracht van deze Algemene Voorwaarden.

2.6                  Het door de Afnemer vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres,                                   mag door Lifemaxx als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de opdrachtgever worden gehanteerd, totdat de opdrachtgever gebruiker schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld. Zolang er geen adreswijziging schriftelijk wordt doorgegeven geldt het opgegeven adres als correspondentieadres.

2.7      Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

3.1      Alle aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn steeds geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien er geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding twintig dagen. Een aanbieding kan door Lifemaxx worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de Afnemer, waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 3.2      Er is eerst dan sprake van een overeenkomst c.q. een bestelling/opdracht geldt eerst dan als aangenomen – ook wanneer gebruik is gemaakt van een vertegenwoordiger of wederverkoper – wanneer zulks schriftelijk door Lifemaxx is bevestigd of indien na de totstandkoming van de overeenkomst c.q. na ontvangst van de bestelling/opdracht uitvoering daarvan heeft plaatsgevonden door Lifemaxx. Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur in de plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

 3.3      Lifemaxx kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3.4      De volmacht van de vertegenwoordiger of wederverkoper strekt niet verder dan wat algemeen gebruikelijk is. De vertegenwoordiger of wederverkoper mag niet van deze voorwaarden afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

 

Artikel 4: Prijzen

 4.1      Bij levering luiden de prijzen, inclusief btw, voor zover langs verharde wegen met gewoon transportmiddel bereikbaar, tenzij anders overeengekomen.

 4.2      In alle gevallen geldt dat de prijzen luiden in euro’s, exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in‑ en uitvoerrechten, stations‑, bewakings‑, inklarings‑, verzekeringskosten, belastingen of andere heffingen zijn.

 4.3      Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door Lifemaxx gehanteerde prijzen en tarieven aan de Afnemer berekend.

 4.4      Alle leveranties geschieden tegen de overeengekomen prijzen, met dien verstande dat, indien na het sluiten der overeenkomst materialen, verpakkingen, grondstoffen, halffabricaten, lonen, premies welke ook maar, vracht, belastingen, valutakoersen, en/of ander factoren, die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, Lifemaxx gerechtigd is haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Een dergelijke prijsaanpassing geeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden, tenzij de prijsaanpassing een verhoging van meer dan 15% betreft.

 

 Artikel 5: Levering- en verzendingstermijnen

 5.1      De opgegeven levertijden gelden slechts bij wijze van indicatie en bij benadering. Er is nimmer sprake van een fatale termijn. Indien Lifemaxx afhankelijk is van nadere door de Afnemer te verstrekken gegevens begint de levertijd te lopen, nadat Lifemaxx die gegevens volledig heeft ontvangen.

 5.2     De Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lifemaxx gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.

 5.3      De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen direct na levering schriftelijk aan Lifemaxx te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond na ontdekking daarvan, docht uiterlijk binnen vijf werkdagen, per aangetekend schrijven aan Lifemaxx te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Lifemaxx in staat is adequaat te reageren. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Afnemer aanvaard.

 5.4      Lifemaxx is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is Lifemaxx gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de Afnemer te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de Afnemer niet wordt betaald, is Lifemaxx niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is Lifemaxx te harer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijk tussenkomst en zonder enige in gebreke stelling van de Afnemer op te schorten of te ontbinden, onverlet haar overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.

 5.5      Het risico tijdens het transport van het door de Afnemer bestelde product is voor Lifemaxx. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de Afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Lifemaxx kunnen worden uitgesloten.

 

 Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 6.1      Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Lifemaxx, totdat alle vorderingen die Lifemaxx op de Afnemer heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

 6.2      Wanneer de Afnemer uit de door Lifemaxx geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Lifemaxx en gaat hij/zij de zaak voor Lifemaxx houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Lifemaxx zijn voldaan.

 6.3      Zolang de eigendom van de goederen niet op de Afnemer zal overgaan, mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De Afnemer verplicht zich op het eerste verzoek van Lifemaxx mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Lifemaxx nog andere vorderingen op de Afnemer heeft en Lifemaxx aan de Afnemer goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de Afnemer tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Lifemaxx een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Lifemaxx dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De Afnemer zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Lifemaxx een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Lifemaxx, geen pand‑ of beperkte rechten rusten.

 6.4     Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Lifemaxx daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 6.5      De Afnemer is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Lifemaxx te bewaren. De Afnemer zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Lifemaxx gerechtigd tot deze penningen.

 6.6      Lifemaxx is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Afnemer aanwezig zijn terug te nemen indien de Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De Afnemer zal Lifemaxx en door Lifemaxx aan te wijzen derden bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming geven vrije toegang te verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.

 6.7      De voornoemde bepalingen laten de overige aan Lifemaxx toekomende rechten onverlet.

 

 Artikel 7 Overmacht

 7.1       Lifemaxx is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In geval van overmacht behoudt Lifemaxx zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 7.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Lifemaxx geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lifemaxx niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

 Artikel 8: Betaling en incassokosten

 8.1      De geldbedragen die de Afnemer op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Lifemaxx moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding, tenzij anders is overeengekomen. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen. Voor zover de geldbedragen die de Afnemer aan Lifemaxx verschuldigd is nog niet opeisbaar mocht zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Lifemaxx plaats te vinden binnen 14 dagen na leveringsdatum.

 8.2      De betaling dient te geschieden op een door Lifemaxx aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Lifemaxx aangegeven.

 8.3      In geval de betalingstermijn is overschreden en Lifemaxx dient de Afnemer aanmaningen of herinneringen te versturen, dan is Lifemaxx gerechtigd hiervoor € 20,- administratiekosten in rekening te brengen per verzonden aanmaning/herrinnering

 8.4      In geval van niet, niet tijdig en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de Afnemer zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim. In geval van verzuim evenals in geval van aanvraag van surséance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de Afnemer is de Afnemer aan Lifemaxx over de aan Lifemaxx verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel indien dit meer is, is de Afnemer daarover de wettelijke rente verschuldigd. Lifemaxx is alsdan tevens gerechtigd alle met de Afnemer lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Afnemer is verplicht tot vergoeding aan Lifemaxx van alle daaruit voor Lifemaxx ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomst) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

 8.5      Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel Herziene staffel incassokosten van de rechtbank.

 8.6      Lifemaxx heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 8.7      Indien de Afnemer reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde producten. De door de Afnemer te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, korting of opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelving hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te geschieden. De Afnemer doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten.

 8.8      Indien Lifemaxx een opdracht geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de Afnemer verplicht – welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt – Lifemaxx desgevraagd ten bewijze van zijn/ haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar genoegen van Lifemaxx door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van een bankgarantie, cessie, verlenen van een pand‑ of hypotheekrecht etc. Aan de hoogte, omvang en de wijze van de door de Afnemer te stellen deugdelijke zekerheid/heden zijn geen maxima gesteld en worden door Lifemaxx bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid/heden geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in geval Lifemaxx van de Afnemer vergoeding vordert van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de Afnemer is toe te rekenen.

 8.9      Indien de Afnemer in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/heden is Lifemaxx niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van Lifemaxx om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/heden in rechte te vorderen.

 

 Artikel 9: Garanties

 9.1     Op de door Lifemaxx geleverde producten bestaat een garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de Afnemer die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

 9.2      Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Lifemaxx geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etcetera. De Afnemer komt geen aanspraak op garantie toe door een gebrek ontstaan door slijtage.

 9.3      De door Lifemaxx geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

 

 Artikel 10: Annuleren & Retourneren

 10.1    Voor geleverde producten besteld via de in artikel 1.3 genoemde internetsites, heeft de afnemer recht op een zichttermijn van zeven werkdagen, waarbinnen de afnemer het product zonder opgaaf van reden terug kan sturen, zolang het product onbeschadigd en niet vuil is. Uitzondering zijn speciaal voor de Afnemer geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Tijdens deze termijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Eventuele retourzendingen dienen deugdelijk verpakt en vervoerd te worden en franco te worden verzonden. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Lifemaxx dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 10.2    Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verzonden, kosteloos.

 10.3    In geval van annulering van de bestelling, nadat deze is verzonden, dan dient de Afnemer het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Lifemaxx reeds de betaling heeft ontvangen, dan zal Lifemaxx de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (slechts in hetgeval de Afnemer de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

 10.4    Ook bij het retourneren van een deel van de bestelling door de Afnemer zijn de verzendkosten voor rekening van de Afnemer.

 10.5    Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dienen schriftelijk aan Lifemaxx kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail, fax of een aangetekend schrijven. De Afnemer dient zijn volledige naam en factuurnummer te vermelden.

 

 Artikel 11: Recht van Reclame

 11.1    Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de Afnemer niet op. Reclames worden door Lifemaxx slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij Lifemaxx wordt ingediend binnen acht dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Afnemer aanvaard. Het bewijs van tijdige reclame rust op de Afnemer. De Afnemer zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de Afnemer de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Lifemaxx zijn afgeleverd en dat de goederen in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van Lifemaxx. Afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, finish en dergelijke die technisch niet te voorkomen zijn of die volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame. Reclame zal ook alleen gehonoreerd worden door Lifemaxxindien zij in staat is gesteld de goederen in originele staat en in originele verpakking te controleren. Alleen goederen die in opdracht van Lifemaxx zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door Lifemaxx akkoord is bevonden, worden door Lifemaxx geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de Afnemer. Bij een door de Afnemer bewezen en door Lifemaxx gegrond bevonden reclame kan Lifemaxx te harer keuze de onderdelen of de artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de Afnemer crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de Afnemer op schadevergoeding. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

 

 Artikel 12: Aansprakelijkheid

 12.1   Lifemaxx is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan vanwege door de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Lifemaxx aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lifemaxx beperkt tot de factuurwaarde van de order.

 12.2    Lifemaxx is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.

 12.3    De aansprakelijkheid van Lifemaxx is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

 Artikel 13: Merk en kwaliteit

 13.1    Indien door Lifemaxx goederen, onder special kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder het merk ‘Lifemaxx’, door aanduiding op factuur en/of goederen aan wederpartij worden geleverd en gefactureerd, is deze gehouden op straffe van verbeurte van een niet voor matiging vatbare, direct opeisbare boete van tenminste € 100.000,– per overtreding c.q. gebeurtenis deze goederen niet ander dan onder de door Lifemaxx vastgestelde aanduiding aan derden aan te bieden, alsmede in geval van wederverkopers en/of rechtsopvolging, hoe ook genaamd, deze op hem rustende verplichting inclusief bovenvermelde sanctie aan derden op te leggen, zoals hij ook derden op bovengemelde wijze zal verplichten deze verplichting aan diens wederverkopers en/of rechtsopvolgers, hoe ook genaamd, op te leggen. Eenzelfde boete per overtreding c.q. gebeurtenis verbeurt Lifemaxx indien hij en/of zijn wederverkopers en/of rechtsopvolger, hoe ook genaamd, in strijd met de werkelijkheid goederen aanbiedt onder de door Lifemaxx gevoerde speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder onder het merk ‘Lifemaxx’. De aanduiding op de factuurregel in deze is bepalend. Factuurhoofd is niet bepalend.

 

Artikel 14: Intellectuele Eigendom

 14.1    Lifemaxx behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

 

 Artikel 15: Persoonsgegevens

 15.1    Door de Afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een database. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Afnemer. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

 15.2    Tenzij de Afnemer heeft aangegeven dat de Afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Afnemer worden opgenomen in een database van Lifemaxx. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de producten en diensten van Lifemaxx. De verwerking van de gegevens van de Afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 15.3    De Afnemer kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Lifemaxx over de persoon van de Afnemer zijn of worden opgenomen in de database. De Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht

 16.1    Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Lifemaxx is evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

 16.2    Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag van Wenen inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 Trb 1981, 184 is nimmer van toepassing.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta