ENGLISH BELOW

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Of ze nu in een glitter bikini op het podium staat, of in een sportoutfit in de gym.. this girl kicks ass! Ze werkt hard om haar dromen uit te laten komen en opende recentelijk de deuren van haar eigen gym. Let's meet: Lifemaxx ambassadeur Marly! 


"Mijn naam is Marly Nooijen, geboren in 1992 en ik kom uit Eindhoven. Als klein kind was ik al veel bezig met sport. Ik zat op dansen, ik turnde, deed aan karate en later kwam daar ook nog judo bij wat ik uiteindelijk ook voor een lange tijd als topsport heb beoefend. Zo heb ik veel mogen reizen maar ook veel gezien van de wereld. Ik heb met de wereld top mogen trainen en ik heb alles van dichtbij meegemaakt. Ondanks dat ik mijn judo carrière vroegtijdig heb moeten beëindigen (blessure) ben ik mijzelf nog meer gaan verdiepen in krachttraining en voeding.

Applied Science

Na het afronden van de middelbare school en het CIOS  (sport & bewegen), ben ik gaan studeren aan de Fontys Sporthogeschool richting ‘Sportwetenschappen, Fysiologie en Bewegingsleer’. Deze Bachelor opleiding van Applied Science heb ik in 2015 afgerond.


Iedereen is anders 

In april 2015 heb ik ‘Marly Nooijen – lifestyle coach en personal training’ opgericht waar ik mensen begeleid op het gebied van voeding, training en gedrag. Wat ik zo leuk aan mijn vak vind is dat iedereen anders is. Iedereen heeft zijn eigen achtergrond, levensstijl en doelstellingen waardoor zij allemaal dus ook op een verschillende manier gecoacht moeten worden.


Eigen gym 

Mijn droom is altijd geweest om een eigen gym te openen zodat ik mensen onder een dak kan begeleiden met voeding en training. Inmiddels is deze droom werkelijkheid en is 1 oktober 100%Fitgym geopend in Best. Behalve dat high end lifestyle coaching en personal training centraal staat worden er ook groepslessen gegeven in strength & conditioning, boksen en bootcamp. 100%Fitgym is vooral functioneel ingericht! We hebben geen vaste appratuur zoals een leg extension, bicep curl machine etc. Wat hebben we dan wel? Heel veel barbells & dumbbells en nog veel meer leuks! 


Fit en gezond 

Momenteel train ik zelf 3-4 x per week, maar soms schiet het er door de drukte ook wel eens bij in. Ik train vooral om mijn lichaam fit en gezond te houden en natuurlijk ook voor een goed figuur.  Op dit moment heb ik geen sportieve doelen. Het belangrijkste in mijn leven is momenteel 100%Fitgym goed gaan managen. Wanneer dit loopt kan het zomaar zijn dat ik me nog meer ga oriënteren op CrossFit. Ik hou wel van het wedstrijdelement wat er in de trainingen zit en het vechten tegen de tijd om zo snel mogelijk een x aantal rondes te behalen met de juiste techniek.

 
Bench press: yes! 

Mijn sterke punten: Door mijn judo en bodyfitness achtergrond ben ik sterk. Zo bench press ik gemakkelijk 60 kg (ook al doe ik deze oefening niet vaak :p). Zwakke punten: In verband met een heupoperatie op mijn 19de heb ik moeite met squatten...oh en de kipping pull-up. De CF technieken zijn soms lastig aan te leren als je gewend bent om alleen strict pullups te doen.
 

Super tevreden over de kwaliteit  

Hoe ik uiteindelijk bij Lifemaxx terecht ben gekomen? Ik heb hier eerder al regelmatig spullen besteld en ben super tevreden over de kwaliteit. Toen ik zag dat ze ambassadeurs zochten heb ik me daarom ook meteen aangemeld! Niet alleen voor mijzelf maar ook alle leden van 100%Fitgym kunnen zo lekker aan de gang met de materialen. 

Wil jij meer weten over Marly? Volg haar dan op Instagram

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Whether she shines in a glitter bikini on stage or trains hard in the gym .. this girl kicks ass! She works hard to let her dreams come true and recently opened the doors of her own gym. Let's meet: Lifemaxx ambassador Marly!


"My name is Marly Nooijen, born in 1992 and I'm from Eindhoven. As a little child I was already into sports. I was dancing, I switched to karate and later Judo, that I eventually practiced as a top sport for a long time. Because of that, I have been able to travel a lot and see many beautiful places of the world. I have been able to train with the best of the world and I've experienced everything in close proximity. Even though I had to end my judo career early (injury) I dove into the material of strength training and nutrition.

Applied Science

After completing high school and CIOS (Sport & Movement), I studied 'Sports Sciences, Physiology and Movement' at Fontys Sports School towards . I completed this Bachelor's degree in Applied Science in 2015.


Everybody is different

In April 2015, I founded 'Marly Nooijen - Lifestyle Coaching and Personal Training' where I guide people with their diet, training and behavior. What I like so much about my work is that everybody is different. Everyone has his own background, lifestyle and goals, so each person must be coached in a different and personal way.


Own gym

My dream has always been to open my own gym so that I can guide people under the same roof when it comes to nutrition and training. This dream has come true: 100%Fitgym opened the first of October in Best! In addition to the fact that high end lifestyle coaching and personal training is the focus, group classes are also given in strength & conditioning, boxing and boot camp. 100% Fitgym is especially focussed on functional fitness! We do not have a fixed machine ike a leg extension, bicep curl machine etc. What do we have? A lot of barbells & dumbbells and more fun!


Fit and healthy

Currently, I train 3-4 x per week, but sometimes less because of lack of time. I especially work to keep my body fit and healthy and of course also to have a good figure. At this moment, I do not have any sport/competition goals. The most important thing in my life now is to manage 100% Fitgym. When this happens, I will probably try to focus on CrossFit. I like the contest element of it and fighting against time to get an x number of rounds with the right technique as fast as possible.

 
Bench press: yes!

My strengths: I'm strong because of my judo and bodyfitness background. For example, I'm able to bench press 60 kg easily (even though I do not do this exercise often: p). Weaknesses: Due to a hip surgery on my 19th, I have trouble squatting. And doing the kipping pull-up is not my favorite either. CF techniques are sometimes difficult to learn if you are used to doing strict things only.
 

Super pleased with the quality

How did I eventually come to Lifemaxx? I have ordered stuff here regularly and am very satisfied with the quality. When I saw that they were looking for ambassadors, replied immediately! Not only for myself but also for all members of 100% Fitgym!"
 

Would you like to know more about Marly? Then follow her on Instagram!