Have you met our BigBoy Sandbags already?

  • Posted on
  • 0
Have you met our BigBoy Sandbags already?

ENGLISH BELOW

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je hebt ze vast en zeker voorbij zien komen op onze website en/of social media.. De BigBoy Sandbags! Maar waarom zijn ze dé ideale tool om mee te trainen? Personal Gym Zwijndrecht schreef een blog over waarom zandzakken effectief en functioneel zijn tijdens de training.

 

“Sinds enkele weken hebben we bij Personal Gym Zwijndrecht de BigBoy sandbags. De naam zegt het al zakken: gevuld met zand. Maar wat is het nut ervan en waarom zijn de zandzakken effectief en functioneel tijdens een training?

Bij de sandbags, in tegenstelling tot typische trainingsapparaten, verschuift het gewicht continu als je ermee gaat bewegen. Hiermee creëer je een meer dynamische en uitdagende workout. Het vereist dat je een verscheidenheid aan stabiliseringsspieren gebruikt die normaal gesproken niet worden gebruikt voor eenvoudig liften, vooral bij hogere herhalingen.

 

Voordeel 1: functioneel bewegen

Een groot voordeel van de sandbags is dat het zwaartepunt niet op één plaats blijft liggen. Je dwingt je lichaam hierdoor ook andere spieren te gebruiken, die je misschien normaal niet gebruikt. In de praktijk zie je mensen vaak trainen op een onstabiele ondergrond, bijvoorbeeld met een bosubal. Dit wordt gezien als functioneel, terwijl je in het dagelijks leven nauwelijks te maken heb met een onstabiele ondergrond. Hoe functioneel is dit dan daadwerkelijk? In de praktijk komt het vaker voor dat je iets moet tillen waarbij het zwaartepunt niet op één plaats ligt. Denk aan zware boodschappen tillen naar de auto, sjouwwerk wat verricht moet worden in de tuin of het dragen van je kind na een zware wandeling. Dit zou ik dan eerder zien als functioneel. 

 

Voordeel 2: knijpkracht vergroten

Een ander voordeel is het trainen van je knijpkracht. Een zware sandbag zorgt er namelijk voor dat je handen/onderarmen meer werk moeten verrichten dan normaal, omdat de sandbag lastig is om vast te pakken. Bij veel traditionele fitnessapparaten wordt namelijk minimaal kracht gevraagd van je handen of onderarmen. En toch zou komt het wel een voor dat er bepaalde kracht in je handen en armen gevraagd wordt als je bepaalde objecten in je huis wilt verplaatsen.

Kortom: de sandbag is een functionele tool die je training een andere dimensie kan geven en waarbij je in het dagelijks leven best wel eens profijt van kan hebben. Daarnaast gebruik je bepaalde spieren die je bij eenvoudig liften niet of nauwelijks gebruikt.“

 

Credits: http://www.personalgymzwijndrecht.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

You've probably seen them pass by on our website and/or social media: The BigBoy Sandbags! But why are they the ideal tool to train with? Personal Gym Zwijndrecht wrote a blog about why the sandbags are so effective and functional during a training.

 

"Since a few weeks we have the BigBoy sandbags at Personal Gym Zwijndrecht. The name says it all: they are bags filled with sand. But why are they so useful and why are the sandbags effective and functional during a training?

With the sandbags, unlike typical training equipment, the weight shifts continuously when you move with it. This creates a more dynamic and challenging workout. It requires that you use a variety of stabilizing muscles that are not normally used for simple lifts, especially with higher repetitions.

Advantage 1: functional movement

A great advantage of the sandbags is that the center of gravity does not remain in one place. You also force your body to use other muscles that you might not normally use. In practice you often see people training on an unstable surface, for example with a bosubal. This is seen as functional, whereas in everyday life you hardly have to deal with an unstable surface. How functional is this really? In practice it is more common that you have to lift something where the center of gravity is not in one place. Think of lifting heavy groceries to the car, doing your gardening stuff or carrying your child after a challenging walk. I would rather see this as functional.

Advantage 2: increase your ‘bear hug’ strength

Another advantage is training your squeezing force. A heavy sandbag ensures that your hands / forearms have to do more work than they normally would, because the sandbag is difficult to handle. In fact, many traditional fitness equipment requires minimal strength from your hands or forearms. And yet it does occur that certain strength is required in your hands and arms when you want to move certain objects around in your house.

Conclusion: the sandbag is a functional tool that can give your training a different dimension and in which you can benefit from daily life. In addition, you use certain muscles that you do not or hardly use with easy lifts."

Credits: http://www.personalgymzwijndrecht.nl

Comments

Be the first to comment...

Leave a comment
* Your email address will not be published
* Required fields